Math 3 Qtr 2 Week 1-ONLINE CLASS ATTENDEES ONLY

Created
Pages

Gawain 2 Kumpletuhin ang sumusunod na pamilang na pangungusap (multiplication sentence). Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. 1) 3 x 9 = _______ a. 26 b. 28 c. 27 2) 5 x ____ = 30 a. 6 b. 8 c. 7 3) 7 x 7 = _______ a. 46 b. 48 c. 49 4) 6 x8 a. 42 b. 32 c. 48 5) 7 x 9 = _______ a. 36 b. 63 c. 97 Tandaan • Ang pagpaparami (multiplication) ay paulit-ulit na pagdaragdag (Repeated Addition). • Ang multiplicand ay nagsasabi ng bilang na idaragdag. • Ang multiplier ay nagsasabi kung ilang ulit idaragdag ang isang bilang. • Ang product ay tawag sa sagot ng pagpaparami (multiplication). Pag-alam sa Natutuhan Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. 1) Ilan lahat ang 3 pangkat ng 6? a. 18 b. 15 c.19 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 5|8

Worksheet Image