Math 3 Qtr 2 Week 1

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 3 Grade
  3. Rocelle Gil
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MATH 3 QUARTER 2 Week 1 PANGALAN: _____________________________ GRADE 3 SEC: _________ Kasanayan: • Visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 6,7,8 and 9. (M3NS-IIa-41.2) • Visualizes and states basic multiplication facts for numbers up to 10.(M3NS-IIa-41.3) Inaasahan Ang modyul na ito ay dinesenyo upang maipakita mo ang pagpaparaming bilang ng 1 hangang 10 ng 6, 7, 8 at 9 na beses; at pagbibigay ng Multiplication Facts para sa bilang na 1 hanggang 10. Unang Pagsubok Piliin ang tamang sagot at Isulat sa patlang bago ang bilang. 1. Ano ang tamang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) sa larawang na nasa sa ibaba. a. 4 x 3 = 12 b. 3 x 4 = 12 c. 3 x 3 =9 2. Ilan lahat ang 5 pangkat ng 7? a. 18 b. 30 c. 35 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 1|8

Worksheet Image

3. Ano ang tamang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) sa larawang na sa ibaba. a. 6 x 2 = 12 b. 3 x 4 = 12 c. 2 x 6 =12 4. Ibigay ang sagot o product ng 4 x 10. a. 40 b. 39 c. 49 5. Kumpletuhin ang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) 6 x ____ = 42. a. 5 b. 6 c. 7 Balik-tanaw Noong ikaw ay nasa ikalawang baitang, natutunan mo ang paggawa at paggamit ng talaan ng multiplikasyon (multiplication table) bilang 1 hanggang 5. Ang talaan ng multiplikasyon ay nagpapakita ng resulta ng pag-multiply ng dalawang numero (factor). Ang isang numero ay kabilang sa column at ang isa naman ay nasa row. Ang sagot (product) ng dalawang ito ay matatagpuan kung saan magtatagpo ang row at column. Halimbawa: 4 x 3 = 12 x 1 2 3 4 5 Talaan ng Multiplikasyon 1 1 2 3 4 5 bilang 1-5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 8 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 2|8

Worksheet Image

Pagpapakilala ng Aralin Aralin1: Naipapakita ang pagpaparami ng bilang1 hanggang 10 ng 6, 7, 8, at 9 beses. Ang Pagpaparami (Multiplication)ay isang paulit-ulit na pagdadagdag. Multiplier ang nagsasabi ng bilang ng numero na kung ilang beses ang pagdadagdag sa bawat bilang o mga set/ grupo, habang ang multiplicand ay ang numero na idadagdag o bilang ng element sa isang set/grupo. 5 Multiplicand X3 Multiplier 15 Product Ang 3 at 5 sa 3 x 5 = 15, ay tinatawag na factors, at ang sagot na 15 ay tinatawag na product. Halimbawa: a. Sa ilalim ay may tatlong set ng marbles. Sa bawat set ay mayroong anim marbles. Repeated Addition Sentence: 6 +6 + 6 = 18 Multiplication Sentence: 3 x 6 = 18 b. Repeated Addition Sentence: 7 + 7 = 14 Multiplication Sentence: 2 x 7 = 14 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 3|8

Worksheet Image

Aralin 2: Naipapakita at naibibigay ang Multiplication Facts para sa bilang 1 hanggang 10. 3 x 5 = 15 5 + 5 + 5 =15 8 x 2 = 16 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 9x1=9 1+1+1+1+1+1+1+1+1=9 Gawain Gawain 1 Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang tamang sagot sasagutang papel. 1) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 + 3 = _______ a. 19 b. 18 c. 24 2) Ano ang tamang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) sa larawang na sa ibaba. a. 8x 4 = 32 b. 4 x 8 = 32 c. 8 x 2 =16 3) Ibigay ang sagot o product ng 9 x 5 = ___________ a. 15 b. 35 c. 45 4) Ibigay ang angkop na bilang na dapat i-multiply sa 6 para maging 36? a. 6 b. 7 c. 8 5) 4 x 7 = ______ a. 27 b. 28 c. 38 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 4|8

Worksheet Image

Gawain 2 Kumpletuhin ang sumusunod na pamilang na pangungusap (multiplication sentence). Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. 1) 3 x 9 = _______ a. 26 b. 28 c. 27 2) 5 x ____ = 30 a. 6 b. 8 c. 7 3) 7 x 7 = _______ a. 46 b. 48 c. 49 4) 6 x8 a. 42 b. 32 c. 48 5) 7 x 9 = _______ a. 36 b. 63 c. 97 Tandaan • Ang pagpaparami (multiplication) ay paulit-ulit na pagdaragdag (Repeated Addition). • Ang multiplicand ay nagsasabi ng bilang na idaragdag. • Ang multiplier ay nagsasabi kung ilang ulit idaragdag ang isang bilang. • Ang product ay tawag sa sagot ng pagpaparami (multiplication). Pag-alam sa Natutuhan Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. 1) Ilan lahat ang 3 pangkat ng 6? a. 18 b. 15 c.19 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 5|8

Worksheet Image

2) Ilan ang 6 na pangkat ng 7? a. 49 b. 42 c.40 3) Anong bilang ang dapat i-multiply sa 9 para maging 81? a. 8 b. 7 c.9 4) Ano ang tamang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) sa larawan? a. 9 x 5 b. 5 x 9 c. 9 x 9 5) 4 x 6 ay katumbas ng ____ a. b. c. Lahat ay tama. Pangwakas na Pagsusulit Piliin ang tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. 1. Ano ang tamang pamilang napangungusap (multiplication sentence) sa larawang na sa ibaba? a. 4 x 3 = 12 b. 3 x 4 = 12 c. 3 x 3 =9 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 6|8

Worksheet Image

2. Ilan lahat ang 5 pangkat ng 7? a. 18 b. 30 c. 35 3. Ano ang tamang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) sa larawang na sa ibaba? a. 6 x 2 = 12 b. 3 x 4 = 12 c. 2 x 6 =12 4. Ibigay ang sagot o product sa sumusunod na bilang, 4 x 10 = _____ a. 40 b. 39 c. 49 5. Kumpletuhin ang sumusunod na pamilang na pangungusap (multiplication sentence), 6 x ____ = 42 a. 5 b. 6 c. 7 References: Mathematics 3 Learners Manual Let’s Do Math 3 Building New Horizon in Math A Simplified Approach Worktext Wizard Mathematics 3 Lesson Guide in Elementary Mathematics Grade 3 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 7|8

Worksheet Image

ANSWER SHEET MATHEMATICS 3 Quarter 2 Week 1 Name: Math Teacher: Section: Score: A. Paunang Pagsubok C. Pag-alam sa Natutuhan 1. ________ 1. ________ 2. ________ 2. ________ 3. ________ 3. ________ 4. ________ 4. ________ 5. ________ 5. ________ B. Gawain I D. Pangwakas na Pagsusulit 1. _________ 1. _________ 2. _________ 2. _________ 3. _________ 3. _________ 4. _________ 4. _________ 5. _________ 5. ________ Gawain II 1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 8|8