Math 3 Qtr 2 Week 1

Created
Pages

MATH 3 QUARTER 2 Week 1 PANGALAN: _____________________________ GRADE 3 SEC: _________ Kasanayan: • Visualizes multiplication of numbers 1 to 10 by 6,7,8 and 9. (M3NS-IIa-41.2) • Visualizes and states basic multiplication facts for numbers up to 10.(M3NS-IIa-41.3) Inaasahan Ang modyul na ito ay dinesenyo upang maipakita mo ang pagpaparaming bilang ng 1 hangang 10 ng 6, 7, 8 at 9 na beses; at pagbibigay ng Multiplication Facts para sa bilang na 1 hanggang 10. Unang Pagsubok Piliin ang tamang sagot at Isulat sa patlang bago ang bilang. 1. Ano ang tamang pamilang na pangungusap (multiplication sentence) sa larawang na nasa sa ibaba. a. 4 x 3 = 12 b. 3 x 4 = 12 c. 3 x 3 =9 2. Ilan lahat ang 5 pangkat ng 7? a. 18 b. 30 c. 35 MATH 3 QUARTER 2 WEEK 1 P a g e 1|8

Worksheet Image