Math 2 Qtr 2 Week 4

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 2 Grade
  3. AvatarRossel Subido
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MATHEMATICS 2 Quarter 2 Week 4 Pangalan: _________________________ Baitang at Seksyon:__________ Kasanayan Performs orders of operations involving addition and subtraction of small numbers. (M2NS-lld-34.3) Inaasahan Ang modyul sa Mathematics Grade 2, ay ginawa para matutuhan mo ang pagsasagawa ng mga order ng mga operasyon na ginagamitan ng pagdaragdag at pagbabawas ng maliliit na numero. Kailangan mo lang basahin, intindihin at sagutan ang mga pagsusulit na iyong makikita sa pagbubuklat mo ng bawat pahina ng modyul na ito. Sana ay magustuhan mo ang inihanda kong modyul at masiyahan ka nawa sa mga pagsusulit na nakalakip sa loob nito. Unang Pagsubok Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. 8 – 2 + 5 = _____ A. 1 B. 6 C. 11 D. 12 2. 9 – 7 + 10 = _____ A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 3. 22 – 11 + 4 = _____ A. 11 B. 12 C. 14 D. 15 4. 25 – 10 + 9 = ______ A. 21 B. 21 C. 24 D. 12 5. 13 + 15 – 7 = ______ A. 11 B. 21 C. 31 D. 13 6. 20 + 15 – 4 = ______ A. 31 B. 26 C. 21 D. 12 7. 18 – 7 + 2 = ______ A. 12 B. 16 C. 9 D. 13 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 4 Pahina 1|8

Worksheet Image

8. 12 + 15 – 8 = ______ A. 17 B. 18 C. 19 D. 16 9. 5 + 14 – 9 = ______ A. 28 B. 10 C. 11 D. 13 10. 10 + 3 – 6 = ______ A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Balik- Tanaw MATH 2 QUARTER 2 WEEK 4 Pahina 2|8

Worksheet Image

4. 5. Maikling Pagpapakilala ng Aralin Basahin natin ang nasa loob ng kahon. Si Boyet ay tumutulong sa kanyang nanay sa pagtitinda ng isda sa palengke. Mayroon silang 12 kilo ng isda na ititinda sa araw na iyon. Ngunit nadagdagan pa ito ng 3 pang kilo. Kung ang una nilang suki ay bumili ng 4 kilo, ilang kilo pa ng isda ang natira sa kanila para ibenta? Tanong: Saan tumutulong si Boyet? Tumutulong si Boyet sa pagtitinda ng isda sa palengke. Ilang kilo ng isda ang kanilang ibebenta? 12 kilo Ilang kilo ang nadagdag sa kanilang ititinda? 3 kilo Ilang kilo naman ang binili ng kanilang suki? 4 kilo Ilang kilo pa ang natira sa kanila para ibenta? 11 kilo Upang masagutan ang suliranin sa itaas, kailangan nating gumamit ng pagdaragdag at pagbabawas (addition and subtraction). Sa halimbawang ito: 12 + 3 - 4, una nating gagawin ang pagdaragdag kasunod ang pagbabawas. 12 + 3 - 4 15 - 4 = 11 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 4 Pahina 3|8

Worksheet Image

Mula kaliwa-pakanan, una nating gagawin ang addition kasunod ang subtraction. Isa pang halimbawa: 10 - 2 + 5 8 + 5 = 13 Mula kaliwa-pakanan, unang gagawin ang subtraction kasunod ang addition. Gawain Gawain 1: Isagawa ang mga sumusunod. Isulat sa loob ng mga kahon ang tamang sagot. 1. 8 + 6 – 10 6. 13 + 5 – 10 - 10 = - 10 = 2. 5 + 4 – 2 7. 18 - 9 + 5 -2 = +5= 3. 10 - 6 + 4 8. 20 + 4 – 12 +4 = - 12 = 4. 11 - 2 + 5 9. 13 + 10 – 5 - 5= -5= 5. 30 - 25 + 8 10. 28 - 15 + 7 + 8 = +7= MATH 2 QUARTER 2 WEEK 4 Pahina 4|8

Worksheet Image

______ 1. 12 + 12 – 5 _______ 6. 17 – 9 + 3 ______ 2. 10 + 15 – 7 _______ 7. 20 + 5 - 10 ______ 3. 6 – 4 + 11 _______ 8. 11 + 2 - 8 ______ 4. 5 + 13 – 4 _______ 9. 15 - 5 + 10 ______ 5. 14 + 11 – 8 _______10. 24 - 6 + 6 Pangwakas na Pagsusulit Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. 8 – 2 + 5 = _____ A. 1 B. 6 C. 11 D. 12 2. 9 – 7 + 10 = _____ A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 3. 22 – 11 + 4 = _____ A. 11 B. 12 C. 14 D. 15 4. 25 – 10 + 9 = ______ A. 21 B. 21 C. 24 D. 12 5. 13 + 15 – 7 = ______ A. 11 B. 21 C. 31 D. 13 6. 20 + 15 – 4 = ______ A. 31 B. 26 C. 21 D. 12 7. 18 – 7 + 2 = ______ A.12 B. 16 C. 9 D. 13 8. 12 + 15 – 8 = ______ A. 17 B. 18 C. 19 D. 16 9. 5 + 14 – 9 = ______ A. 28 B. 10 C. 11 D. 13 10. 10 + 3 – 6 = ______ A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 4 Pahina 6|8

Isulat ang sagot sa patlang.