Math 2 Qtr 2 Week 4

Created 47 days ago
Pages
1
2
3
4
5

MATHEMATICS 2 Quarter 2 Week 4 Pangalan: _________________________ Baitang at Seksyon:__________ Kasanayan Performs orders of operations involving addition and subtraction of small numbers. (M2NS-lld-34.3) Inaasahan Ang modyul sa Mathematics Grade 2, ay ginawa para matutuhan mo ang pagsasagawa ng mga order ng mga operasyon na ginagamitan ng pagdaragdag at pagbabawas ng maliliit na numero. Kailangan mo lang basahin, intindihin at sagutan ang mga pagsusulit na iyong makikita sa pagbubuklat mo ng bawat pahina ng modyul na ito. Sana ay magustuhan mo ang inihanda kong modyul at masiyahan ka nawa sa mga pagsusulit na nakalakip sa loob nito. Unang Pagsubok Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. 8 – 2 + 5 = _____ A. 1 B. 6 C. 11 D. 12 2. 9 – 7 + 10 = _____ A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 3. 22 – 11 + 4 = _____ A. 11 B. 12 C. 14 D. 15 4. 25 – 10 + 9 = ______ A. 21 B. 21 C. 24 D. 12 5. 13 + 15 – 7 = ______ A. 11 B. 21 C. 31 D. 13 6. 20 + 15 – 4 = ______ A. 31 B. 26 C. 21 D. 12 7. 18 – 7 + 2 = ______ A. 12 B. 16 C. 9 D. 13 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 4 Pahina 1|8

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed