Math 2 Qtr 2 Week 2

Created 61 days ago
Pages
1
2
3
4
5

MATHEMATICS 2 Quarter 2 Week 2 PANGALAN: _________________________ Baitang/Pangkat: _______ Kasanayan: Subtracts mentally the following numbers without regrouping using appropriate strategies: ✓ 1-digit numbers from 1 to 3 digit numbers ✓ 3- digit numbers by tens and by hundreds Inaasahan Ang modyul sa Mathematics Grade 2, ay ginawa upang higit ninyong maunawaan kung paano maisasagawa ang subtraction (pagbabawas) gamit ang isip lamang sa mga sumusunod na bilang nang walang regrouping. ✓ 1-digit na bilang sa 1-3 digit na bilang. ✓ 3- digit na bilang sa tens (sampuan) at hundreds (daanan). Unang Pagsubok A. Basahing mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang sagot kung aalisan ng 210 ang 340? A. 130 B. 110 C. 120 D. 140 2. Sa number sentence na 18 - 5 =____ alin ang tamang sagot? A. 5 B. 13 C. 18 D. 18-5 3. Kung ang 42 ay ibabawas sa 783 ano ang difference? A. 741 B. 147 C. 417 D. 714 4. Sa larawang ito ano ang number sentence? A. 5 – 3 = 8 B. 3 – 5 = 8 C. 8 – 5 = 3 D. 8 -3 = 5 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 2 P a g e 1 | 13

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed