Math 2 Qtr 2 Week 2

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 2 Grade
  3. AvatarRossel Subido
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MATHEMATICS 2 Quarter 2 Week 2 PANGALAN: _________________________ Baitang/Pangkat: _______ Kasanayan: Subtracts mentally the following numbers without regrouping using appropriate strategies: ✓ 1-digit numbers from 1 to 3 digit numbers ✓ 3- digit numbers by tens and by hundreds Inaasahan Ang modyul sa Mathematics Grade 2, ay ginawa upang higit ninyong maunawaan kung paano maisasagawa ang subtraction (pagbabawas) gamit ang isip lamang sa mga sumusunod na bilang nang walang regrouping. ✓ 1-digit na bilang sa 1-3 digit na bilang. ✓ 3- digit na bilang sa tens (sampuan) at hundreds (daanan). Unang Pagsubok A. Basahing mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang sagot kung aalisan ng 210 ang 340? A. 130 B. 110 C. 120 D. 140 2. Sa number sentence na 18 - 5 =____ alin ang tamang sagot? A. 5 B. 13 C. 18 D. 18-5 3. Kung ang 42 ay ibabawas sa 783 ano ang difference? A. 741 B. 147 C. 417 D. 714 4. Sa larawang ito ano ang number sentence? A. 5 – 3 = 8 B. 3 – 5 = 8 C. 8 – 5 = 3 D. 8 -3 = 5 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 2 P a g e 1 | 13

Worksheet Image

5. Ano ang difference ng 279 - 36? A. 253 B. 243 C. 242 D. 252 B. Ibigay ang tamang sagot. 1. Kung ibabawas ang 453 sa 987. Ano ang sagot?____ 2. Take away (tanggalin) ang 36 sa 579?_____ 3. Ano ang 78 less than 50? ______ 4. Ano ang 49 decreased ng 6?____ 5. Ano ang sagot kung ibabawas ang 70 sa 390? _____ Balik-tanaw Isulat ang expanded form ng mga sumusunod na bilang. 1. 142 = ______daanan ______sampuan ______isahan 2. 546 = ______daanan ______sampuan ______isahan 3. 785 = ______daanan ______sampuan ______isahan 4. 816 = ______daanan ______sampuan ______isahan 5. 990 = ______daanan ______sampuan ______isahan Maikling Pagpapakilala ng Aralin Ang pagbabawas gamit ang isip lamang na walang pagpapangkat ay may ibat-ibang pamamaraan. Pag-aralan nating ang sumusunod na mga aralin. ARALIN 1 Basahin ang suliranin. Isang Sabado ng umaga, si nanay at si Milo ay pumunta sa palengke. Bumili si nanay ng 18 piraso ng saging. Ibinigay niya ang 6 na saging sa lola ni Milo. Ilan ng natira? MATH 2 QUARTER 2 WEEK 2 P a g e 2 | 13

Worksheet Image

ARALIN 3 Pagdadagdag ng bilang sa subtrahend at minuend upang madali ang pagbabawas gamit ang isip lamang Madaling ibawas ang subtrahend kung ito ay nasa sampuang bilang 15 (3) = 18 dagdagan din ng tatlo(3) ang minuend - 7 (3) = 10 dagdagan ng tatlo(3) upang maging sampu 8 8 13 (2) = 15 dagdagan din ng dalawa(2) ang minuend - 8 (2) = 10 dagdagan ng dalawa(2) upang maging sampu Gawain Gawain 1 Sagutan gamit ang isip lamang. May nakalaang 1 minuto upang sagutan ang mga sumusunod. 1. 45 2. 75 3. 458 4. 453 5. 657 - 3 - 4 - 6 - 2 - 4 6. 176 7. 365 8. 638 9. 853 10. 949 - 53 - 34 - 214 - 652 - 214 Gawain 2 Sagutan ang bawat bilang gamit ang isip. Piliin ang tamang sagot sa Hanay B. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Hanay A Hanay B 1. 67 - 6 = ____ A. 214 2. 39 – 5 =____ B. 12 3. 19 – 7 =____ C. 61 4. 38 – 5 =____ D. 341 MATH 2 QUARTER 2 WEEK 2 P a g e 4 | 13

Worksheet Image

5. 237 – 23 =____ E. 164 6. 375 – 34 =____ F. 33 7. 364 – 200 =____ G. 34 8. 876 – 600 =____ H. 276 9. 547 – 400 =____ I. 275 10. 875 -600 =____ J. 147 Tandaan May dalawang paraan na maaaring gawin sa pagbabawas ng mga bilang nang walang pagpapangkat sa isip lamang: Kung gamit ang place value, Una, ibawas ang bilang sa ones (isahan). Ikalawa, ibawas ang bilang sa tens(sampuan). Ikatlo, ibaba o ibawas ang bilang sa hundreds(daanan). Kung gamit ang expanded form, Tukuyin at isulat ang value ng bawat digit mula sa isahan, sampuan at daanan at isagawa ang pagbabawas. Pag-alam sa mga Natutuhan A. Sagutin nang mabilis ang mga sumusunod. 1. 459- 300= _________ 6. 253- 100= _________ 2. 289- 200= __________ 7. 368- 100= _________ 3. 321- 200= __________ 8. 986- 700= _________ 4. 563- 400= _________ 9. 369- 300= _________ 5. 463- 300= _________ 10. 839- 600= _________ B. Ibawas ang mga sumusunod gamit ang isip lamang. 1. Ano ang difference ng 46 at 597?_______ 2. 895-64=______ 3. Kung ibabawas ang 5 sa 45, ang difference ay____ MATH 2 QUARTER 2 WEEK 2 P a g e 5 | 13

Worksheet Image

4. 58 – 5 =______ 5. Ibawas ang 4 sa 39 ang sagot ay___? 6. Ibawas ang 5 sa 138.______ 7. Kunin ang 3 mula sa 54________ 8. Ilan ang matitira kung ang 5 ay ibabawas sa 565? _____ 9. Ang 8 ay ibabawas sa 79 _____ 10. Ang 678 ay bawasan ng 53. Pangwakas na Pagsusulit A. Basahing mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang sagot kung aalisan ng 210 ang 340? A. 130 B. 110 C. 120 D. 140 2. Sa number sentence na 18 - 5 =____ alin ang tamang sagot? A. 5 B. 13 C. 18 D. 18-5 3. Kung ang 42 ay ibabawas sa 783 ano ang difference? A. 741 B. 147 C. 417 D. 714 4. Sa larawang ito ano ang number sentence? A. 5 – 3 = 8 B. 3 – 5 = 8 C. 8 – 5 = 3 D. 8 -3 = 5 5. Ano ang difference ng 279 - 36? A. 253 B. 243 C. 242 D. 252 B. Ibigay ang tamang sagot. 1. Kung ibabawas ang 453 sa 987. Ano ang sagot?____ 2. Take away (tanggalin) ang 36 sa 579?_____ 3. Ano ang 78 less than 50? ______ 4. Ano ang 49 decreased ng 6?____ 5. Ano ang sagot kung ibabawas ang 70 sa 390? _____ MATH 2 QUARTER 2 WEEK 2 P a g e 6 | 13