MATH 2 Q2 WEEK 5 LONGQUIZ

Created 41 days ago
Pages
1
2

MATH 2 Q2 WEEK 5 LONGQUIZ PANGALAN: ___________________________________ PETSA: _________________ Panuto: Basahin at unawain ang suliranin. Lutasin ito sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot. 1. Anong mga operasyon ang dapat gamitin upang malutas ang suliranin? A. pagdaragdag B. pagbabawas C. pagdaragdag at pagbabawas D. pagpaparami at paghahati 2. Ano ang mathemathical sentence? A. ₱ 500 – (₱200 + ₱100) = N B. (₱400 - ₱200) + ₱100 = N C. ₱200 + (₱200 - ₱600) = N D. ₱600 - ₱200 + ₱200 = N 3. Ano ang tamang sagot? A. ₱100 ang natirang pera B. ₱200 ang natirang pera C. ₱300 ang kabuoang pera D. ₱400 ang kabuoang pera 4. Si Gng. Reyes ay may 52 mag-aaral sa kanyang klase. Tatlo ang lumiban na lalaki at 4 naman sa babae. Ilan nalang ang mag-aaral na dumalo sa klase ng araw na iyon? A. 48 B. 50 C. 52 D. 45 5. Si Roy ay mahilig magbasa ng mga aklat. Kahapon ay natapos niyang basahin ang 135 na pahina ng aklat at 87 naman ngayon. Kung ang aklat ay may kabuoang pahina na 256, ilang pahina pa ang kailangan niyang basahin? A. 34 B. 24 C. 44 D. 54

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed