MATH 2 Q2 WEEK 5 LONGQUIZ

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 2 Grade
  3. Ruby Tenizo
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MATH 2 Q2 WEEK 5 LONGQUIZ PANGALAN: ___________________________________ PETSA: _________________ Panuto: Basahin at unawain ang suliranin. Lutasin ito sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot. 1. Anong mga operasyon ang dapat gamitin upang malutas ang suliranin? A. pagdaragdag B. pagbabawas C. pagdaragdag at pagbabawas D. pagpaparami at paghahati 2. Ano ang mathemathical sentence? A. ₱ 500 – (₱200 + ₱100) = N B. (₱400 - ₱200) + ₱100 = N C. ₱200 + (₱200 - ₱600) = N D. ₱600 - ₱200 + ₱200 = N 3. Ano ang tamang sagot? A. ₱100 ang natirang pera B. ₱200 ang natirang pera C. ₱300 ang kabuoang pera D. ₱400 ang kabuoang pera 4. Si Gng. Reyes ay may 52 mag-aaral sa kanyang klase. Tatlo ang lumiban na lalaki at 4 naman sa babae. Ilan nalang ang mag-aaral na dumalo sa klase ng araw na iyon? A. 48 B. 50 C. 52 D. 45 5. Si Roy ay mahilig magbasa ng mga aklat. Kahapon ay natapos niyang basahin ang 135 na pahina ng aklat at 87 naman ngayon. Kung ang aklat ay may kabuoang pahina na 256, ilang pahina pa ang kailangan niyang basahin? A. 34 B. 24 C. 44 D. 54

Worksheet Image

II. Sagutin ang mga tanong ukol sa suliranin o word problem na nasa kahon. Pagtambalin ang nasa Hanay A at ang Hanap B. Hanay A Hanay B ____1. Ano ang itinatanong sa A. 150, 100, 245, 500 word problem? ____2. Ano-ano ang mga datos sa B. Sukli ni Gng. Rebeca. word problem? ____3. Anong operation ang dapat C. (150 + 100 + 245) –500=N gamitin? ____4. Ano ang mathematical D. Php5 ang sukli ni sentence? Gng. Rebeca ____5. Ano ang tamang sagot? E. Addition at Subtraction