MAPEH WEEK 1 PAGTATAYA

Created
    English
  1. Music
  2. JANET VELITARIO
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MUSIC - UNANG LINGGO

Worksheet Image

MUSIC - IKALAWANG LINGGO

Worksheet Image

MUSIC - IKATLONG LINGGO PANGWAKAS NA PAGSUSULIT Panuto: Gumawa ng video na umaawit ng isang awiting pambata gamit ang rote singing sa tulong ng iyong magulang o kapatid. Tatayahin ang iyong pag-awit sa pamamagitan ng rubric sa ibaba

Worksheet Image

MUSIC – IKAAPAT NA LINGGO