MAPEH 2 Q2 Week 2 Arts

Created
    English
  1. Arts
  2. 2 Grade
  3. AvatarRossel Subido
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

GAWAIN 2 Tingnan ang larawan ng mga nilalang pandagat. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. A. Ano-ano ang mga hugis na bumubuo sa mga isda? Magbigay ng dalawang (2) halimbawa. 1.____________________ 2. __________________ B.Ano-anong uri ng linya ang nakikita sa mga nilalang pandagat? Magbigay ng dalawang (2) halimbawa. 3._____________________ 4. __________________ C.Magkakatulad ba sila ng kulay at tekstura? 5. ______________________

Worksheet Image

II. Piliin ang salita na maglalarawan sa tekstura ng balat ng mga hayop sa dagat. Bilugan ang letra ng tamang sagot a. makinis b. magaspang 1. 2. a. matigas b. malambot 3. a. manipis b. makapal 4. a. magaspang b. madulas 5. a. malambot b. matigas GAWAIN 3 A. Panuto: Gamit ang lapis, gumuhit ng mga larawan ng hayop na makikita sa dagat at kulayan ito. B. Tingnan muli ang iyong iginuhit. . Ano ang iyong iginuhit? .Bakit ito ang iyong iginuhit? .Ano-ano ang hugis na bumubuo sa mga isda? .Magkakatulad ba sila ng kulay at tekstura? .Naipakita mo ba ang kakaibang hugis, kulay, tekstura at disenyo ng katawan ng mga isda?

Worksheet Image

Panuto: Sagutan ang mga tanong sa pamamagitan ng pagguhit ng bayabas kung oo ang sagot at mangga kung hindi ang iyong sagot. Iguhit ang sagot sa kabilang hanay. 1. Naipakita ko ba ang mga kakaibang hugis,kulay,tekstura,at disenyo sa iguhit kong mga isda? 2. Naipakita ko ba sa aking iginuhit ang tirahan ng mga isda? 3. Gumamit ba ako ng tamang kulay base sa tunay na kulay ng balat ng isda? 4. Malinis ba ang pagkakagawa ko sa aking likhang sining? 5. Nakadama ba ako ng tuwa sa aking pagpipinta? GAWAIN 4 Gawain 1 Ang larawan sa loob ng kahon B ay walang kulay. Bakatin ito sa iyong papel at kulayan base sa modelo na nasa kahon A. A B Gumuhit at kulayan ang hayop na makikita ninyo sa inyong kapaligiran na nagpapakita ng iba’t ibang tekstura ng balahibo.