MAPEH 2 Q2 Week 1

Created
    English
  1. Music
  2. 2 Grade
  3. AvatarRossel Subido
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

MGA GAWAIN SA MUSIKA Panuto: Awitin ang kanta batay sa tono na itinuro ng iyong guro. Bilugan ang iyong tamang sagot sa mga sumusunod na tanong sa ibaba. 1. Ano ang iyong napansin sa tono ng awit? a. lahat ay mataas b. lahat ay mababa c. mataas at mababa 2. Ano ang emosyon na ipinapakita ng awit? a. galit b. masaya c. nagtatampo 3. Lahat ay mga tono na bumubuo sa awit, maliban sa a. mi, fa, so b. tempo c. mababang do at mataas na do 4. Ano ang pinakamababang tono sa awit? a. mi b. mababang do c. la 5. Ano ang tawag sa iba’t ibang nota o tunog na matatagpuan sa awitin? a. himig b. pitch d. tempo MGA GAWAIN SA SINING Panuto: Gumuhit ng karagatan na may iba’t-ibang uri ng isda. Ipakita ang hugis, kulay, tekstura at disenyo ng bawat isda. Kulayan ito sa pamamagitan ng paggamit ng natural na pangkulay gaya ng halaman, atswete, luyang dilaw, sibuyas, dahon at iba pa. Panuto: Tukuyin kung anong hugis ang nakikita sa larawan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. a. bilohaba at tatsulok b. parihaba at tatsulok 2. a. bilog at tatsulok b. bilohaba at tatsulok 4

Worksheet Image

3. a. parihaba, puso b. parisukat, tatsulok at bilog at bilohaba 4. a. parisukat at bilog b. puso at bilog 5. a. tatsulok, bilog b. tatsulok, parisukat at bilohaba at puso MGA GAWAIN SA EDUKASYONG PANGKATAWAN Tukuyin ang mga kilos na inilalarawan sa bawat pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ito ay pagkilos pauna gamit ang dalawang paa nang salitan na bahagyang nakatagilid ang posisyon ng katawan at nakabale ang siko. a. b. c. d. 2. Ito ay ginagawa sa pamamagitan nang pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig nang pasulong. Nakataaas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag igkas na pag- angat ng katawan. a. b. c. d. 3. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag imbay ng bisig patungo sa likuran at lumundag ng pasulong at bumaba sa lupa nang sabay ang dalawang paa. a. b. c. d. 5

Worksheet Image

4. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa nang may panimbang. a. b. c. d. 5. Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag-alisan.Lagi nang unahang paa ang unang inihahakbang. a. b. c. d. MGA GAWAIN SA EDUKASYONG PANGKALUSUGAN Ikahon ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga ng mata. MGA DAPAT TANDAAN Panatilihin sa inyong mga kaisipan ang mga sumusunod na ideya upang higit pang maunawaan ang mga natutuhan sa modyul na ito. MUSIKA SINING Sa ating pagguhit ng larawan ng Ang awit ay binubuo ng iba‘t hayop ay maipapakita ang iba’t ibang nota o tunog na maaaring ibang linya, hugis, kulay, tekstura mataas, mas mataas, mababa at at disenyo ng mga balat ng isda mas mababa at ito ay tinatawag at hayop sa kanilang sariling na pitch. kapaligiran. Sa linya, kulay at hugis palang mararamdaman mo na ang tekstura nito. EDUKASYONG PANGKATAWAN EDUKASYONG PANGKALUSUGAN May mga ibat ibang kilos na May iba’t ibang paraan ng inilalarawan upang ito ay pangangalaga ng ating mga madaling maisagawa katulad ng mata upang mapanatili ang pagtalon, pagtakbo, pag- kalusugan nito. iskape,pagpapa-dulas, at pagkandirit. Ang mga kilos na ito ay tinatawag na kilos lokomotor. 6

Worksheet Image

PE Panuto: Itambal ang mga salita na nasa Hanay A sa paglalarawan sa Hanay B. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa papel. Hanay A Hanay B 1. Pagtakbo a. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsadsad sa lapag ng isang paa at paghila sa paa nang may panimbang ang katawan. 2. Pagkandirit b. Ito ay paghakbang ng unahang paa at kagyat na pagpalit dito ng hulihang paa sa lugar na pinag alisan. Lagi nang unahang paa ang unang inihahakbang. 3. Pag-iskape c. Ito ay ginagawa sa pamamagitan nang pagbaluktot ng tuhod at ang katawan ay nakahilig nang pasulong. Naktaas ang paa sa likuran habang humahakbang pasulong na pag-igkas na pag- angat ng katawan. 4. Pagtalon d. Ito ay pagkilos na gamit ang dalawang paa nang salitan na bahagyang nakatagilid ang posisyon ng katawan at nakabale ang siko. 5. Pagpapadulas e. Ito ay isinasagawa sa pamama- gitan ng pagbaluktot ng mga tuhod at siko at pag-imbay ng bisig patungo sa likuran at lumun- dag ng pasulong at bumaba sa lupa nang sabay ang dalawang paa 8

Worksheet Image

HEALTH Panuto: Lagyan ng tsek ang bawat bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pangangalaga sa mata at ekis naman kung hindi. ___1. Tumitig sa araw o kaya ay sa maliwanag na ilaw. ___2. Kumain ng pagkain na mabuti sa mata. ___3. Kusutin ang mata kapag kumakati. ___4. Bumisita sa eye doctor isa o dalawang beses sa isang taon. ___5. Iwasang magbabad sa computer o telebisyon. 9