MAPEH 2 Q2 Week 1

Created 67 days ago
Pages
1
2
3
4
5

MGA GAWAIN SA MUSIKA Panuto: Awitin ang kanta batay sa tono na itinuro ng iyong guro. Bilugan ang iyong tamang sagot sa mga sumusunod na tanong sa ibaba. 1. Ano ang iyong napansin sa tono ng awit? a. lahat ay mataas b. lahat ay mababa c. mataas at mababa 2. Ano ang emosyon na ipinapakita ng awit? a. galit b. masaya c. nagtatampo 3. Lahat ay mga tono na bumubuo sa awit, maliban sa a. mi, fa, so b. tempo c. mababang do at mataas na do 4. Ano ang pinakamababang tono sa awit? a. mi b. mababang do c. la 5. Ano ang tawag sa iba’t ibang nota o tunog na matatagpuan sa awitin? a. himig b. pitch d. tempo MGA GAWAIN SA SINING Panuto: Gumuhit ng karagatan na may iba’t-ibang uri ng isda. Ipakita ang hugis, kulay, tekstura at disenyo ng bawat isda. Kulayan ito sa pamamagitan ng paggamit ng natural na pangkulay gaya ng halaman, atswete, luyang dilaw, sibuyas, dahon at iba pa. Panuto: Tukuyin kung anong hugis ang nakikita sa larawan. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. a. bilohaba at tatsulok b. parihaba at tatsulok 2. a. bilog at tatsulok b. bilohaba at tatsulok 4

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed