FOR OUTPUT

Created
    English
  1. Other
  2. 1 Grade
  3. Genalyn Censon
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

A. Paliwanagan siya upang hindi matakot. B. Sabihin na magdasal at lakasan ang loob. C. Manood ng masayang palatuntunan sa TV. D. Yayakapin ko siya hanggang sa mawala ang kanyang takot. 7. Nakaramdam ka ng takot nang napanood mo sa TV na mataas ang bilang ng mga taong nagkakasakit dahil sa COVID 19. Ano ang gagawin mo upang mapaglabanan ang iyong takot? A. Magdasal nang taimtim. B. Gumawa ng gawaing bahay. C. Makipagkwentuhan sa kapatid. D. Humanap ng mapaglilibangan sa loob ng bahay. 8. May kakayahan ka sa pagtugtog ng tambol.Paano mo ito mapapaunlad.? A. Magtanong sa iyong guro. B. Magsanay ng pagtugtog ng tambol. C. Magpaturo sa kuya ng tamang paraan. D. Humanap ng mga impormasyon sa aklat tungkol sa pagtugtug ng tambol. 9. Kaarawan ng iyong Lola at gusto mo siyang bigyan ng regalo. Alam mo na mahusay kang gumuhit. Ano ang ibibigay mo sa kanya? A. Guhit ng larawan ni lola na may dedikasyon. B. Guhit ng larawan ni lolo. C. Guhit ng larawan ng buong pamilya. D. Guhit ng cake na may mukha ni lola. 10. Nakita mo si nanay na abala sa pagllilinis ng bahay . Anong tulong ang maari mong ibigay kay nanay ? A. Magwalis ng kalat. B. Magpunas ng mesa. C. Abutan ng maiinom na tubig si nanay. D. Pulutin ang nakakalat na laruan at ilagay sa tamang lagayan.

Worksheet Image