FIRST SUMMATIVE TEST IN MATH 2 Q2 WITH TOS

Created 55 days ago
Pages
1
2

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL NATIONAL HI-WAY, PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Ikalawang Markahan Unang Sumatibong Pagsusulit sa MATHEMATICS 2 Pangalan:_________________________________________ Petsa: ____________________ Baitang at Pangkat: _______________________________ Marka: ___________________ I. Panuto: Isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot sa bawat kahon sa pamamagitan ng subtraction with regrouping. __________1. 642 A. 428 B. 430 - 211 C. 429 D. 431 __________2. 583 A. 299 B. 341 - 243 C. 340 D. 342 158 __________3. A. 106 B. 108 - 52 C. 107 D. 109 __________4. 365 A. 101 B. 321 - 44 C. 211 D. 411 697 __________5. - 82 A. 615 B. 705 C. 625 D. 825 II. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. __________6. Ano ang difference kung ibabawas ang 592 sa 862? A. 270 B. 275 C. 277 D. 279 __________7. Ibawas ang 50 sa 80. A. 30 B. 45 C. 50 D. 65 Address: Brgy. Pulo, City of Cabuyao, Laguna Telephone No.: (049) 544-5825 Email Address: [email protected]

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed