FIRST SUMMATIVE TEST IN MATH 2 Q2 WITH TOS

Created
    English
  1. Music
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL NATIONAL HI-WAY, PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Ikalawang Markahan Unang Sumatibong Pagsusulit sa MATHEMATICS 2 Pangalan:_________________________________________ Petsa: ____________________ Baitang at Pangkat: _______________________________ Marka: ___________________ I. Panuto: Isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot sa bawat kahon sa pamamagitan ng subtraction with regrouping. __________1. 642 A. 428 B. 430 - 211 C. 429 D. 431 __________2. 583 A. 299 B. 341 - 243 C. 340 D. 342 158 __________3. A. 106 B. 108 - 52 C. 107 D. 109 __________4. 365 A. 101 B. 321 - 44 C. 211 D. 411 697 __________5. - 82 A. 615 B. 705 C. 625 D. 825 II. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. __________6. Ano ang difference kung ibabawas ang 592 sa 862? A. 270 B. 275 C. 277 D. 279 __________7. Ibawas ang 50 sa 80. A. 30 B. 45 C. 50 D. 65 Address: Brgy. Pulo, City of Cabuyao, Laguna Telephone No.: (049) 544-5825 Email Address: [email protected]

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL NATIONAL HI-WAY, PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA III.Sagutin ang bawat bilang sa pamamagitan ng mental subtraction. Isulat ang letra ng wastong sagot sa patlang bago ang bilang. __________8. 52 – 12 = A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 __________9. 62 – 41= A. 21 B. 31 C. 41 D. 51 __________10. 169 – 59 = A. 110 B. 120 C. 130 D. 140 __________11. 85 – 44 = A. 40 B. 41 C. 42 D. 43 __________12. Ang 922 ay bawasan ng 200. Ano ang sagot? A. 720 B. 721 C. 722 D. 723 __________13. Ilan kaya ang matitira kung ang 250 ay ibabawas sa 655. A. 405 B. 410 C. 415 D. 425 __________14. Kung kukunin ang 500 sa 893, ilan kaya ang matitira? A. 223 B. 393 C. 463 D. 593 __________15. Si Ana ay may 956 pesos. Binigyan nya ang kaniyang kuya ng 445 pesos. Ilan kaya ang natira kay Ana? A. 501 B. 511 C. 521 D. 531 Inihanda ni: Sinuri ni: FILIPINA JANE I. FONTE KAREN V. CAUNIN Guro I Dalubguro I Binigyang pansin ni: Inaprubahan ni: DEZERIE B. MECIJA MARITES O ISLETA Ed.D Prinsipal II Pandistritong Tagapamahala Address: Brgy. Pulo, City of Cabuyao, Laguna Telephone No.: (049) 544-5825 Email Address: [email protected]