FILIPINO9 Gawain1

Created 82 days ago

FILIPINO 9 - IKALAWANG MARKAHAN Gawain 1: Tukuyin kung diptonggo o klaster ang sumusunod na mga salita. Piliin ang titik D kung ito ay Diptonggo at K naman kung ito ay Klaster. 1. liwayway 2. drama 3. alay 4. Granada 5. trak 6. tsinelas 7. tuloy 8. supremo 9. buwitre 10. bagay

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed