Q1 FILIPINO MODULE 10 TAYAHIN

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. DAVEE ANN VENTURA
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Unang Markahan – Modyul 10: “Pagbibigay- kahulugan sa Bar Graph, Pie Graph, Talahanayan at Iba pa”

Worksheet Image

Gawain A. Tingnan nang mabuti ang talahanayan at sagutin ang kasunod na mga tanong. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Mga Bagong Gusali sa Kabuuang Bilang ng Silid Paaralan 1. Gusaling Pantanggapan 5 2. Gusaling Panteknolohiya 7 3. Gusaling Pang-Iskawting 10 4. Gusaling Pangkalusugan 4 5. Gusaling Pantanghalan 2 1. Alin sa mga gusali ang may apat na silid?_____ A. Pangkalusugan C. Pantanggapan B. Pang-Iskawting D. Pantanghalan 2. Anong uri ng mga gusali sa paaralan ang nasa talahanayan?____ A. luma C. bagong pintura B. bago D. luma at walang kulay

Worksheet Image

Gawain B. Tingnan nang mabuti ang pie graph na nasa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na tanong. 3. Ilang bahagdan ang nakalaan sa pagkain?_____ A. 5% B. 10% C. 15% D. 30% 4. Aling pangangailangan ang may pinakamaliit na bahagdan?____ A. aklat B. damit C. ipon D. libangan

Worksheet Image

Pinagkunan: https://www.google.com/search?q=talahanayan+halimbawa+tagalog&tbm 5. Ipinapakita sa itaas ang anong uri ng grapikong pantulong?___ A. grap B. mapa C. talahanayan D. tsart