FILIPINO 9 Gawain2

Created 75 days ago

FILIPINO 9 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 2 Gawain 2. Tukuyin kung anong bantas ang ginamit sa bawat bilang. 1. Mahal kong kaibigan, 2. Ika-4 ng Enero 3. Mahal kong Punongguro: 4. Iba’t ibang paksa 5. Bb. Diane 6. Nandito na ba siya? 7. Naku! 8. Aaraw-arawin 9. “Ang kabataan ang pag-asa ng byan.” 10. Ilagay mo ang gamit mo rito.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed