FILIPINO 8 Gawain1&2

Created
    English
  1. Other
  2. 8 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

FILIPINO 8 IKALAWANG MARKAHAN – GAWAIN 1 & 2 Gawain 1 A. Basahing mabuti ang mga salita ayon sa diin nito at tukuyin ang kahulugan ng mga salita. 1. gabi – gabí – 2. baka – baká – 3. binasâ – binasa – 4. sawá – sawà – 5. bukás – bukas – B. Bilugan ang tamang sagot. 1. Ito ang bahagi ng katawan na nasunog o sobrang nainitan. a. pasó b. pasô 2. Kapag tiningnan at inintindi kung ano ang nakasulat, ito ay a. binasâ b. binasa 3. Ito ay suweldo. a. kita b. kitá 4. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay marahil. a. baka b. baká 5. Hinugasan ni Ana ang __________. a. tasâ b. tasa

Worksheet Image

Gawain 2 Panuto: Tukuyin ang uri ng pagbabagong morpoponemiko sa sumusunod na mga salita. 1. tamnan 2. sandaigdig 3. niyakap 4. pantulog 5. pantahi 6. simbango 7. tawanan 8. sinulatan 9. sintamis 10. kunan 11. aptan 12. panabas 13. niluha 14. tena 15. pamasko