Filipino-4

Created
    English
  1. Literature
  2. 4 Grade
  3. Katherine lindo
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pangalan: _______________________________ Petsa: __________ Baitang: _____________ I. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? a. “Si Lolo Rey” b. “Ang Larawan” c. “Ang panahon ng Hapones” 2. Ano ang bagay na nakakapagpangiti at madalas hagkan ni lolo Rey tuwing nakikita niya ito? a. Larawan b. Medalya c. Mga sulat 3. Ang may orihinal na may Akda ng tulang “Mga payong hindi ko Malilimutan” ay si ? a. Iñigo Ed. Regalado b. Dr. Jose P. Rizal c. Teodora Alonzo 4. Ito ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang- abay? a. Pang-abay b. Pamanahon c. Panlunan 5. Uri ng pang-abay na nagsasaad kung kalian ginanap, ginaganap, o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap? a. Pang-abay na pamaraan b. Pang-abay na panlunan c. Pang-abay na pamanahon 6. Ang pang-abay na tinatawag na pariralang sa at kumakatawan sa lugar kung saan ginagawa ang kilos? a. Pang-abay na pamaraan b. Pang-abay na panlunan c. Pang-abay na pamanahon? 7. Ang pang-abay na sumasagot sa tanong na paano ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap? a. Pang-abay na pamaraan b. Pang-abay na pamanahon c. Pang-abay na panlunan 8. Uri ng pang-abay na nagsasaad ng pagsang-ayon? a. Pang-abay na panang-ayon b. Pang-abay na pananggi c. Pang-abay na pang-agam 9. Uri ng pang-abay na nagsasaad ng di pagsang-ayon? a. Pang-abay na panang-ayon b. Pang-abay na pananggi c. Pang-abay na pang-agam 10. Uri ng pang-abay na nagpapahayag ng di katiyakan sa kilos na ipinahahayag ng pandiwa? a. Pang-abay na panang-ayon b. Pang-abay na pananggi c. Pang-abay na pang-agam