Filipino 2 Q2 Week 2

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. Avatarmary jean sacay
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

1 Aralin Filipino 2 -Q2- W2 Pagbigkas nang Wasto sa mga Tunog ng Patinig, 2 Katinig, Kambal-katinig, Diptonggo at Klaster Magandang araw! Kumusta ka? Masaya ka ba sa araw na ito? Mahalaga na malaman mo ang wastong bigkas ng mga tunog ng mga letra ng bawat patinig o katinig, mga salitang may kambal – katinig o klaster at diptonggo. Magagamit mo ito sa iyong pagkatuto na makabasa nang wasto. Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay malilinang sa iyo ang kasanayang: • Nabibigkas, nakikilala, nababasa, nasusulat nang wasto ang tunog ng patinig, katinig, kambal-katinig, at diptonggo (F2PN-Ia-2) Paunang Pagsubok Subukin ang iyong galing. Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat ito sa sagutang papel. 1.Ang wastong bigkas sa larawan ay _____________. A. buwan B. araw C. ulap Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

2 2.Ang kambal katinig sa salitang plato ay mga letra na __________ A. to B. at C.pl 3.Ano ang hulihang tunog ng larawan? A iw B. aw C. oy 4.Ano ang tamang bigkas para sa larawan? A. puno B. bulaklak C. halaman 5. Ang wastong bigkas sa larawan ay _______. A. tikoy B. kahoy C. kasoy Pinagkunan: clipart-library.com Magaling! Nasagot mo nang tama ang bawat bilang. Balik-tanaw Basahin ang bawat talata at ibigay ang angkop na hinuha. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. 1. Madilim ang kalangitan. Maagang umuwi si Tatay Rogelio. Inihanda niya ang kaniyang bota at kapote. A. Bubuhos ang malakas na ulan. B. Magmamadali si Tatay Rogelio umuwi. C. Mamalengke si Tatay Rogelio. 2. Maagang naulila sa ina ang magkakapatid. Palaging malungkot si tatay. Hatinggabi na kung umuwi. A. Natutuwa ang magkakapatid B. Nagkaroon ng malaking problema ang magkakapatid. C. Naisipan nilang maglayas. Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

3 3. Bagong lipat sila Mila sa Maynila. Dala- dala nila ang kaunting pera. Nagtinda sila at marami ang bumibili. A. Hindi pinapansin ng mga tao ang kanilang paninda. B. Hahanap sila ng bagong malilipatan. C. Lalago ang kanilang puhunan. 4.Masakit ang ulo ni Lito. Mainit ang kaniyang buong katawan at giniginaw. A. Maliligo si Lito. B. Iinom si Lito ng gamot. C. Maglalaro si Lito 5. Maagang gumising si Caloy. Kumain ng almusal at naligo. Isinuot ang kaniyang uniporme at nagsimulang maglakad. A. Si Caloy ay papasok sa paaralan. B. Si Caloy ay maglalaro ng basketbol C. Si Caloy ay manonod ng sine. Pagpapakilala ng Aralin Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo

Worksheet Image

5 5. May maibibigay ka bang halimbawa ng salitang may klaster? diptonggo? Mga Gawain Gawain 1: Basahin ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat sa sagutang papel ang P kung ito ay nagsisimula sa patinig at K kung katinig. 1. Ang babae ay may dalang itlog. 2. Si Aling Nena ay mahilig magtanim ng okra. 3. Bola ang paborito kong laruan. 4. Si Eba ay namasyal sa Luneta. 5. Kumain kami ng ubas sa bahay ni Lolo. Mahusay! Sa unang gawain ay nabigkas mo nang tama at nakilala mo ang mga patinig, katinig, kambal-katinig at diptonggo. Gawain 2: Basahin at unawain ang tula. Sagutin ang mga tanong at pagkatapos ay guhitan ang mga salitang diptonggo na nakapaloob dito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang Tagapag-alagang si Pinay ni Airen V. Amboni Isang umaga sumikat si haring araw, Pati mga sisiw ay siyang dumungaw. Sa harap ng bahay sila ay sumayaw, Dahil sa sikat, saya ay umapaw. Itong si kalabaw nag-aantay sa kaniyang bahay, Upang ipastol na ng amo niyang si Pinay. May dala-dalang kasoy, dahil napadaan sa tulay Anong tuwa’t saya sa mukha niya ay nabuhay. Modyul sa Filipino 2 Ikalawang Markahan: Ikalawang Linggo