ESP ST #2

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

11. Dumating ang iyong ina na may dalang tatlong mansanas. Gusto ng iyong kapatid ay dalawa sa kanya. Magpapalamang ka ba? Hindi dahil paborito ko ang mansanas Oo dahil may matatag akong kalooban Oo pero magagalit ako sa kanya Hindi dahil dapat hati kami 12. Kung sumali ka sa paligsahan sa pagguhit at ikaw ay natalo, paano mo masasbi na matatag ang loob mo? Malulungkot ako magagalit ako Di na ulit ako sasali Tatanggapin ko ito nang maluwag sa loob ko 13. Pinapaamin ka ng mga magulang mo sa iyong nagawang kasalanan. Alam mo na pagagalitan ka nila kung sasabihin mo ang totoo. Magtatapat ka pa rin ba? Bakit? Hindi, dahil baka saktan nila ako. Oo, kasi alam naman nila ang totoo. Oo, dahil hindi mabuti ang magsinungaling. Hindi, kasi kapag magtapat ako para na ring natalo ako. 14. May isang bagay na gustong-gusto mong kunin ngunit mahigpit na ipinagbabawal ng nanay mo ang paggalaw nito. Ano ang gagawin mo? Hindi ko ito gagalawin. Kukunin ko kapag wala na si Nanay at ibabalik ko lang kung darating na siya. Susubukan kong kunin at titingnan ko kung paparusahan ba ako ni Nanay. Gagalawin ko basta’t gusto ko dahil wala akong pakialam sa sinasabi ng nanay ko. 15. Puno na ang alkansya mo. Gusto mo na itong buksan upang bumili ng bagong laruan. Ano ang dapat mong gawin? Bubuksan ko agad at bibili ako ng gusto ko. Bubuksan ko ito ayon sa gusto ko dahil ako naman ang nag-ipon nito. Sasabihin ko sa nanay ko na puno na ang alkansya ko at kailangan kong umalis upang bumili ng laruan. Sasabihin ko sa mga magulang ko at hihingi ako ng payo kung kailan ko ito bubuksan at kailan ako bibili. II. Suriin ang sumusunod na mga sitwasyon. Piliin ang tsek kung ito ay nagpapakita ng katatagan ng kalooban at ekis ( X ) kung hindi. 16.Tinatanggap ko ang pagkatalo na maluwag sa aking kalooban. 17. Nagdadabog ako kapag inuutusan. 18. Magsasabi ako nang totoo kahit ako ang mapapagalitan.

Worksheet Image

19. Humihingi ako ng paumanhin sa kasalanang aking nagawa at iniiwasan ko ang makipag-away. 20. Tatanggapin ko ang mga pangaral sa akin ng mga nakatatanda. III. Suriing mabuti ang bawat larawan. Ilagay ang tamang larawan sa tama nitong kahon.(21-25) Mabuting gawi upang maging malusog. Hindi mabuting gawi

Worksheet Image