ESP 3 Q2 Weeks 1 2

Created 60 days ago
Pages
1
2
3
4
5

1 Aralin Mga may Karamdaman: 1 Tulungan at Alagaan! MELC Kasanayan: Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. (EsP3P-IIab–14) Mga Inaasahan Inaasahan na sa pagtatapos ng araling ito ay magagawa mo ang sumusunod na kasanayan: 1. Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. EsP3P-IIab–14 1.1 Pagtulong at pag-aalaga 1.2 Pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan Paunang Pagsubok Bilugan mo ang titik ng tamang sagot sa bawat sitwasyon. 1. Ano ang iyong mararamdaman kung isa sa miyembro ng iyong pamilya o isang kaibigan ay may karamdaman? A. Matutuwa ako. C. Malulungkot ako. B. Maiinis ako. 2. Paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa tatay ng iyong kaibigan na nahawa sa Covid 19? A. Dadalawin ko sa ospital ang tatay ng kaibigan ko. B. Ipagdadasal ko ang kaniyang agarang paggaling. C. Hindi ko na lang papansinin ang narinig kong balita. 3. Sumasakit ang ngipin iyong kamag-aral habang kayo ay nagkaklase. A. Hindi ko siya papansinin. B. Sasamahan ko siya sa klinika ng paaralan. C. Dadalhin ko siya sa dentista. Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Ikalawang Markahan: Una at Ikalawang Linggo

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed