ESP 3 Q1 LAS 1 (2)

Created
    English
  1. Other
  2. 3 Grade
  3. GLADYS ANN CABILDO
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Learning Activity Sheets (LAS) Baitang 3 – Edukasyon sa Pagpapakatao Pangalan:_______________________________________ Petsa:______________ Marka:__________ Pagtukoy ng natatanging kakayahan. I. Panuto: Piliin sa Hanay B ang kakayahang tinutukoy sa Hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang numero o bilang. A B _____ 1. Si Raycen ay mahilig lumikha ng sining tungkol sa a. pag-arte magagandang tanawin. _____ 2. Ang pangkat Alab Musika ay binubuo ng mga batang b. pag-awit mahilig sa musika. _____3. Magaling umindak at bumuo ng mga hakbang si Ceska c. pagguhit sa saliw ng musika. _____ 4. Laging sumasali sa entabladong pagtatanghal si Pen-Pen d. pagsayaw dahil mahusay siya sa pag-iyak, pagtawa, paggalit, at maging sa pag istant. _____ 5. Si Sol ay isinali ng kanyag guro sa banda dahil e. pagtugtog mahusay at mahilig siyang mag tambol. f. pagtula Quarter no.: 1 Week no.: 1 Target Competency: Nakatutukoy ng natatanging kakayahan.(EsP3PKP-Ia-13) Note to the Teacher: Maaaring gawing batayan ng Formative o Summative Test (This is a Government Property. Not For Sale.)

Worksheet Image

Learning Activity Sheets (LAS) Baitang 3 – Edukasyon sa Pagpapakatao II. Panuto: Iguhit ang masayang mukha kung ang sumusunod na gawain ay kayang-kaya mo ng gawin at malungkot na mukha kung hindi. _____ 1. Paggawa ng myural _____ 2. Pagbigkas ng tulang pambata sa palatuntunan _____ 3. Pag-awit ng pambata sa koro sa simbahan _____ 4. Pagsali sa paligsahan ng palarong pambata _____ 5. Pagsali sa mga paligsahang debate sa mga isyung napapanahon Quarter no.: 4 Week no.: 1 Target Competency: Nakatutukoy ng natatanging kakayahan.(EsP3PKP-Ia-13) Note to the Teacher: Maaring gawing batayan ng Formative o Summative Test (This is a Government Property. Not For Sale.)