ESP 2 Q2 Weeks 3 4

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

2 Balik-tanaw Bilugan ang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. 1. 2. 3. 4. 5. Pagpapakilala ng Aralin Sa araling ito, matututuhan natin kung paano mo mailalagay ang sarili sa kalagayan ng iyong kapwa. Lahat ng bata ay may iba’t ibang kalagayan sa buhay. Mayroong mayaman at mayroon din namang mahirap. Mayroong nangangailangan ng tulong at mayroon din namang may kakayahang magbahagi. Hindi tama na husgahan o pakitaan ng masama ang ating kapuwa kung iba ang kalagayan nila sa buhay. A. Alamin natin Ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang bata na nasa larawan? Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Ikalawang Markahan: Ikatlo at Ika-apat na Linggo

Worksheet Image

4 Mga Gawain C. Isagawa Natin Gawain 1.2 Bilugan ang titik ng nararapat gawin para sa larawan. 1. a. pagtawanan b. tulungan c. huwag pansinin d. awayin 2. a. batuhin b. bigyan ng pagkain c. tuksuhin d. paalisin 3. a. tuksuhin b.hindi papansinin c. magbibigay ng limos d. awayin 4. a. alalayan b. pagtawanan c. huwag tulungan d. pabayaan 5. a. bigyan ng pagkain b. pagtawanan c. iwasan d. paalisin Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Ikalawang Markahan: Ikatlo at Ika-apat na Linggo

Worksheet Image

5 Tandaan Maipadarama natin ang ating pagmamahal sa kapwa kung mauunawaan natin ang kanilang damdamin. Dapat nating ilagay ang ating sarili sa kalagayan ng ating kapwa at igalang ang kanilang nararamdaman. Pag-alam sa mga Natutuhan D. Isabuhay Natin Lagyan ng sa loob ng kahon ang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Pangwakas na Pagsusulit E. Subukin Natin Gumuhit ng buong puso kung ang isinasaad ng pag- uugali ay dapat gawin; hating puso kung hindi sa patlang. Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Ikalawang Markahan: Ikatlo at Ika-apat na Linggo

Worksheet Image

6 _______1. Ibinabahagi ko ang baon kong tinapay sa aking kaklaseng walang baon. ______2. Hindi ko tinatawanan ang kapitbahay naming bata na kalbo. ______3. Hindi ako nakikipaglaro sa mga batang madudungis. _____4. Kinakausap ko nang maayos ang sinumang katutubo na nasa paaralan. ______5. Iniiwasan ko ang mga batang may iba’t ibang kapansanan. Pagninilay F. Isapuso Natin Gumupit ng dalawang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at idikit sa loob ng kahon. Binabati kita sa ipinakita mong pagtitiyaga at kahusayan. Kung mayroong bahagi sa modyul na ito na hindi mo naunawaan mangyaring makipag-ugnayan ka sa iyong guro. Modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Ikalawang Markahan: Ikatlo at Ika-apat na Linggo