ESP 1st Summative Test Q2

Created
Pages

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Unang Sumatibong Pagsusulit Edukasyon sa Pagpapakatao 2 IKALAWANG MARKAHAN Pangalan: _________________________________________________ Petsa: ___________________ Baitang at Pangkat: ________________________________________ Marka : __________________ Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ito ay tumutukoy sa pagiging mabait sa kapwa, mapagbigay kanino man, kaaya-aya ang pag-uugali, palakaibigan o di kaya ay maayos makitungo. A. pagiging masunurin C. pagiging magiliw B. pagiging matalino D. pagiging magalang 2. Dumating ang iyong kamag-anak upang humingi ng tulong dahil sila ay nasalanta ng bagyo. Ano ang iyong gagawin? A. Pagsasaraduhan ko sila ng pinto. C. Papupuntahin ko sila sa aming kapitbahay. B. Patutuluyin ko sila sa aming tahanan. D. Hahayaan ko sila sa labas ng aming bahay. 3. Ang mga ito ay nagpapahayag ng pagkamagiliwin at pagiging palakaibigan maliban sa isa, alin ito? A. Magandang umaga, mga kaibigan. B. Narito ang sobra kong pagkain Noemi, kunin mo. C. Natutuwa ako sa inyong pagdating, Tiya Kat. D. Sam, lumayas ka nga diyan! 4. Sila ang mga bumubuo sa salitang “kapwa”, sino-sino ang hindi kabilang dito? A. Kapitbahay at kamag-anak C. Kamag-aral at bagong kakilala B. Kaaway at hindi kakilala D. Taga-ibang lugar at bisita 5. May bago kayong kaklase mula sa malayong lugar, madalas siyang mag-isang kumakain at minsan naman ay nasa isang sulok lamang siya. Ano ang dapat mong gawin? A. Lalapitan ko siya at makikipagkaibigan. B. Hindi ko na lamang siya papansinin. C. Pagtatawanan ko siya dahil palagi siyang mag-isa. D. Tatawagin ko ang kanyang magulang. Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image