ESP 1st Summative Test Q2

Created
    English
  1. Other
  2. 2 Grade
  3. Shapelyn Moral
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA Unang Sumatibong Pagsusulit Edukasyon sa Pagpapakatao 2 IKALAWANG MARKAHAN Pangalan: _________________________________________________ Petsa: ___________________ Baitang at Pangkat: ________________________________________ Marka : __________________ Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ito ay tumutukoy sa pagiging mabait sa kapwa, mapagbigay kanino man, kaaya-aya ang pag-uugali, palakaibigan o di kaya ay maayos makitungo. A. pagiging masunurin C. pagiging magiliw B. pagiging matalino D. pagiging magalang 2. Dumating ang iyong kamag-anak upang humingi ng tulong dahil sila ay nasalanta ng bagyo. Ano ang iyong gagawin? A. Pagsasaraduhan ko sila ng pinto. C. Papupuntahin ko sila sa aming kapitbahay. B. Patutuluyin ko sila sa aming tahanan. D. Hahayaan ko sila sa labas ng aming bahay. 3. Ang mga ito ay nagpapahayag ng pagkamagiliwin at pagiging palakaibigan maliban sa isa, alin ito? A. Magandang umaga, mga kaibigan. B. Narito ang sobra kong pagkain Noemi, kunin mo. C. Natutuwa ako sa inyong pagdating, Tiya Kat. D. Sam, lumayas ka nga diyan! 4. Sila ang mga bumubuo sa salitang “kapwa”, sino-sino ang hindi kabilang dito? A. Kapitbahay at kamag-anak C. Kamag-aral at bagong kakilala B. Kaaway at hindi kakilala D. Taga-ibang lugar at bisita 5. May bago kayong kaklase mula sa malayong lugar, madalas siyang mag-isang kumakain at minsan naman ay nasa isang sulok lamang siya. Ano ang dapat mong gawin? A. Lalapitan ko siya at makikipagkaibigan. B. Hindi ko na lamang siya papansinin. C. Pagtatawanan ko siya dahil palagi siyang mag-isa. D. Tatawagin ko ang kanyang magulang. Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA 6. Alin sa mga pahayag na ito ang nagpapakita ng paiging magiliw at palakaibigan? A. Malugod kong binabati ang bisita ng aking ina at agad pinatuloy sa aming tahanan. B. Hindi ko pinapansin ang bagong lipat naming kapitbahay. C. Isinasara ko ang aming pintuan kapag may pupuntang bisita. D. Sinisigawan ko ang mga taong nagtatanong sa akin. 7. Nakita mo ang iyong lola mula sa palengke. Nahihirapan siyang magbitbit ng kanyang mga pinamili. Ano ang iyong gagawin? A. Tatawagin ko ang bunso kong kapatid upangtulungan siya. B. Magtatago ako para hindi ako makita ni lola. C. Magpapanggap ako na hindi ko siya nakita. D. Sasalubungin ko siya upang tulungan sa kanyang mga bitbit. 8. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagiging magiliw sa kapwa? A. Nakangiting sinasalubong ni Vince ang kanyang mga tito at tita tuwing pumupunta ang mga ito sa kanila. B. Nagtatago si Prince kapag may bisita sa kanilang tahanan. C. Pinagtatawanan ni Cristine ang isang batang pulubi. D. Hindi pinapansin ni Fe ang kanyang mga kaibigan kapag natatalo siya sa kanilang laro. 9. Alin sa mga sumusunod na katangian ang dapat nating taglayin sa pakikisalamuha sa kapwa? A. Pagiging magagalitin C. Pagiging magiliw at palakaibigan B. Pagiging mahiyain D. Pagiging masungit 10. Pauwi na si Hary nang may nakasalubong siyang taga-ibang bayan na nagtatanong. Paano niya ito pakikitunguhan? A. Hindi niya ito papansinin. C. Kausapin nang may pagyayabang. B. Umiling lamang kapag kinakausap. D. Magiliw na kausapin nang may paggalang. 11. Bakit kailangan mong maging magiliw at palakaibigan? A. Upang dumami pa ang iyong mga kaaway. B. Dahil ayaw mo ng mga bagong kaibigan. C. Para maging maayos at mabuti ang inyong samahan. D. Wala sa nabanggit. Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]

Worksheet Image

Republic of the Philippines Department of Education REGION IV-A CALABARZON CITY SCHOOLS DIVISION OF CABUYAO PULO ELEMENTARY SCHOOL BRGY. PULO, CITY OF CABUYAO, LAGUNA 12. Tama ba na makipagkaibigan sa mga batang bagong lipat? A. Opo, para hindi sila malungkot. C. Hindi kop o alam. B. Siguro po. D. Hindi po, hindi ko sila kilala. 13. Kapitbahay ninyo ang mag-anak na Dela Cruz. Madalas silang kapusin sa budget. Ano ang maaari mong gawin? A. Pagtawanan sila. B. Kausapin ang iyong magulang na tulungan sila. C. Kutyain sila. D. Ikuwento at pag-usapan ng inyong mga kaibigan. 14. Paano natin maipapakita ang pagiging magiliw at palakaibigan sa kapwa? A. Makitungo ng maayos. C. Maging masungit. B. Makipag-away sa kapwa bata. D. Huwag makipagkaibigan. 15. Napansin mo ang isang matanda na nahihirapang tumawid sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Pagtawanan ang matanda. C. Magiliw na tulungang tumawid. B. Sigawan at takutin ang matanda. D. Panoorin lamang habang tumatawid. Pulo Elementary School National Road, Brgy. Pulo, Cabuyao City, Laguna Tel. No.: (049) 544-5825 Email: [email protected] / [email protected]