EPP5 MODULE 7 SPREADSHEET

Created 85 days ago
Pages
1
2
3
4
5
6
7
8

Suriin Ginagamit ng mga negosyante ang electronic spreadsheet upang mabilisan nilang maitala at maituos ang kanilang kita at gastusin sa negosyo. Maliban sa kanila, halos lahat ng propesyon at trabaho ay gumagamit din nang electronic spreadsheet upang mapadali ang kanilang pagkukuwenta. Ngunit kung mali ang pagkalagay ng formula o ang paggamit ng basic function ng electronic spreadsheet, nakapagdudulot din ito ng kalituhan, kaya pag-aaralan natin ang basic function at formula na kadalsang ginagamit sa pagtutuos gamit ang electronic spreadsheet. Ang formula sa spreadsheet ay ang nagpapakita ng iba’ ibang variable sa isang mathematical expression. Kung paano nais makuwenta ang mga datos ng gumagamit ng spreadsheet, ito’ y ginagamitan din ng akmang formula. Sa paggamit ng fomula, palagi itong nagsisimula sa equal sign (=) at kalimitang naglalaman ng values, cell references, cell names at functions. Halimbawa ng isang formula sa electronic spreadsheet. =(A5+A6+A7)-A8 Ang functions naman ay formula na nakahanda na upang magamit sa pagkuwenta. Ito rin ay nagsisismula sa equal sign at naglalaman ng function name at arguments. Halimbawa ng functions: = SUM (A5:A7) Marami pang mga basic functions mayroon ang electronic spreadsheets. Narito ang mga sumusunod na makikita din sa larawan. 11

Worksheet Image
SECTION:
NAME

This workheet has not yet been reviewed