EPP5 Agri mod1.1 AbonoKoPahalagahanMo v2

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. DAVEE ANN VENTURA
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Pagyamanin Subukan ang iyong nalalaman! Panuto: Isulat ang tsek (✓) kung totoo ang kaisipan, at ekis (X) naman kung hindi. Gawin ito sa iyong kuwaderno. 1. Nagagawang pataba ang mga pinagbalatan ng prutas. 2. Ang halamang gulay na hindi sapat ang pag-aalaga ay malago, mataba at buhay na buhay. 3. Kapag masustansiya ang lupa, maaasahang mabilis na mamamatay ang halamang bagong lipat. 4. Kung patuloy na lumalaking malusog at nagbibigay ng magandang ani ang mga pananim, ito ay makatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. 5. Madaling matuyo ang lupa kung taglay nito ang abonong organiko. 6. Pinabubuti ng abonong organiko ang daloy ng hangin at may kapasidad ang lupa na pumigil ng tubig. 7. Pinatataba ang lupa o nagiging maganda ang ani kapag may abonong organiko. 8. Ang pagdidilig sa compost ay ginagawa bawat oras. 9. Ang compost ay tinatakpan ng yero lamang. 10. Ang binunot na mga damong ligaw ay maaaring gawing compost. Isaisip Ano ang mga dapat mong tandaan sa araling ito? Ano-ano ang mga kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko? Para masagot ang mga tanong sa itaas, mabuting punan ang mga patlang sa talata. Gawin ito sa iyong kuwaderno. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanim maaaring maubos ang mga sustansiya sa lupa kaya dinadagdagan o nilalagyan ito ng (1) _____________________, upang mapalitan ang mga (2) ______________________. Pinalalambot ng abonong organiko ang lupa at pinabubuti ang daloy ng hangin at (3) _________________________. Ito’y mahalaga sa paghahalaman sapagkat maaari nitong pagandahin ang (4) _______ ng lupa at patabain ang halaman nang walang gastos. Ang abonong organiko ay napatunayang (5) ________ sa pagpapalago ng mga pananim. 10 CO_EPP5_Agrikultura_ Modyul 1: Aralin1