EPP 5 QUARTER 2 WEEK 1

Created 62 days ago
Pages
1
2
3
4
5

Pagyamanin Subukan ang iyong nalalaman! A. Pagsasanay 1: Panuto: Isulat ang tsek (✓) kung totoo ang kaisipan, at ekis (X) kung hindi. Gawin ito sa iyong kuwaderno. 1. Nagagawang pataba ang mga pinagbalatan ng prutas. 2. Ang halamang gulay na hindi sapat ang pag-aalaga ay malago, mataba, at buhay na buhay. 3. Kapag masustansiya ang lupa, maaasahang mabilis na mamamatay ang halamang bagong lipat. 4. Kung patuloy na lumalaking malusog at nagbibigay ng magandang ani ang mga pananim, ito ay makakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. 5. Madaling matuyo ang lupa kung taglay nito ang abonong organiko. 6. Pinabubuti ng abonong organiko ang daloy ng hangin at kapasidad ng lupa na humawak ng tubig. 7. Pinatataba ang lupa o nagiging maganda ang ani kapag may abonong organiko. 8. Ang pagdidilig sa kompost ay ginagawa bawat oras. 9. Ang compost ay tinatakpan ng yero lamang. 10. Ang binunot na mga damong ligaw ay maaaring gawing kompost. B. PAGSASANAY 2: Panuto: Kopyahin ang mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko sa ibaba at pagsunud-sunurin ito sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang simula 1 hanggang 8 sa patlang ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Gawin ito sa iyong kuwaderno. __________ Gawin ang pagtambak hanggang mapuno ang hukay. __________ Gumawa ng hukay na may isang metro ang lalim. __________ Ilagay ang mga natuyong dahon, nabulok na prutas, gulay, pagkain, at iba pang nabubulok na bagay. __________ Hintaying lumipas ang dalawang buwan o higit pa bago ito gamiting pataba. __________ Ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay sa hukay hanggang umabot ng 12 pulgada o 30 sentemetro ang taas. __________ Araw-araw itong diligan. Takpan ito ng kahit anumang pantakip. __________ Ipatung ang mga dumi ng hayop. __________ Patungan ito muli ng lupa o apog. 10

Worksheet Image
PANGALAN
BAITANG  5  - PANGKAT :
STUDENT NUMBER:

This workheet has not yet been reviewed