Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Định nghĩa Marketing là gì?

Liệt kê 4P trong Marketing

Product trong 4P là gì? giải thích và nêu ví dụ

Điền đáp án tại đây

Price trong 4P là gì? giải thích và nêu ví dụ

Điền đáp án tại đây

Promotion trong 4P là gì? giải thích và nêu ví dụ

Điền đáp án tại đây

Place trong 4P là gì? giải thích và nêu ví dụ

Điền đáp án tại đây

Môi trường Marketing là gì?

Content...

Môi trường Marketing gồm những yếu tố nào?

Content...

Môi trường vi mô là gì? Liệt kê các thành phần trong môi trường này

Content...