Дундын шалгалт

Created 96 days ago

A: Student ID: Class: Name: 1. Обьект хандалтат програмчлал гэж юу вэ? a. 2 b. 3 c. 4 2. Обьект, Классын бүтцийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарла. Жишээ 3. Байгуулагч функц гэж юу вэ, түүний үүрэг? Хэрхэн утга дамжуулах вэ? Жишээ a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 b. Public, protected, package, private хандалтуудыг тайлбарлана уу? c. Getter, setter функцүүд гэж юу вэ, ямар ач холбогдол өгдөг вэ? Private setter функц ямар давуу тал өгч болох вэ? d. Удамшил хэрэгжүүлсэн жишээ програм бичиж үзүүлнэ үү?/Аав болон хүүгээр жишээ гарга./ e. Dog class үүсгэж өгөгдөл өгч , үйлдлүүдийг хийх проргам бич.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed