Домашна задача 29.09.2021

Created 118 days ago

Внеси си име, презиме и одделение 3. На линијата по секој уред напиши ја буквата што ја означува групата во која тој припаѓа: а. влезни уреди Монитор _________ 1. Прочитај ги речениците. Одбери го вистинскиот збор од б. излезни уреди глувче _________ понудените и запиши го до соодветниот опис во табелата долу: в. мемориски уреди хард диск _________ Звучник _________ Хард диск РАМ скенер Преку мене можеш да внесуваш Микрофон _________ слики и текст во компјутерот На моите дискови се чуваат 4. РАМ меморијата служи за: информациите и програмите од а. чување на сите фајлови компјутерот. Јас имам голема б. програмите кои моментално не се користат меморија. в.сместување на програми и податоци кои моментално се Јас можам да читам и да пишувам, но користат коге ќе го исклучите компјутерот, се заборавам. 5. Изработив текст во Word. Ќе го зачувам на : а. РАМ меморија б. РОМ меморија в. хард диск 2. За да се зачува зборот очи на мемориски уред потребни се: а. 3 бајти 6.. Главна карактеристика на РАМ меморијата е: б. 4 бајти а. со исклучување на компјутерот нејзината содржина се в. 5 бајти брише г. 6 бајти б. нејзината содржина останува иста в. таа никогаш не се исклучува

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed