Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Định nghĩa Marketing là gì?

Liệt kê 4P trong Marketing

Product trong 4P là gì? giải thích và nêu ví dụ

Price trong 4P là gì? giải thích và nêu ví dụ

Môi trường vi mô của doanh nghiệp là gì? Liệt kê các thành phần trong môi trường này

Môi trường vi mô của doanh nghiệp là gì? Liệt kê các thành phần trong môi trường này

Môi trường bên trong của doanh nghiệp là gì? Liệt kê các thành phần trong môi trường này