Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

Google Adwords là gì?

Điền câu trả lời tại đây nhé các em yêu <3

Giải thích 1 số thuật ngữ của Google Adwords

Keyword, Placement, Impression, CTR – Click through rate, Cost-per-Click, CPM (Cost per Mille), .... tìm được nhiều càng tốt. giải thích định nghĩa và mục đích các thuật ngữ này ra luôn nhé

Liệt kê các lợi ích của việc sử dụng Google Adwords

Điền đi nhé, đừng lười :)

Các bước thực hiện chiến dịch quảng cáo trên Google Adwords

Điền câu trả lời phía dưới nè, lười là bị uýnh nhee