Демографски проблеми на България

Created 77 days ago
Pages
1
2

Демографски проблеми на България Обобщение Задача 1. Използвайте данни от сайта на НСИ, начертайте графика на броя на населението в България от първото преброяване до днес. Анализирайте я и отговорете на въпросите. 1.1. През колко години е нараствало населението на страната с по 1 млн. души? 1.2. През колко години е намалявало с по 1 млн. души? 1.3. Какви са причините за намаляване на населението на страната след 1990 г.? 1.4. Направете вашата прогноза за броя на населението на страната след 50 години. Години Брой население 1887 3 154 375 1900 3 744 283 1910 4 337 513 1926 5 478 741 1934 6 077 939 1946 7 029 349 1965 8 227 866 1985 8 948 649 1992 8 487 317 2001 7 974 000 2011 7 364 570 2019 6 951 482 2020 5 043 186 Задача 2. Раждаемостта, смъртността и миграцията определят формата на полово-възрастовата пирамида, така че пирамидите могат да представят разпределението на населението по възрастови групи и по пол и изменението в неговия брой. Изгответе в Excel полово-възрастова пирамида на страна от Африка и я сравнете с тази на България. Отговорете на следните въпроси: 2.1. Коя е най-голямата възрастова група и в двете пирамиди? 2.2. Кои фактори са причина за различията в двете пирамиди? 2.3. Какъв е типът възпроизводство в двете държави? 2. 4.Какво е съотношението между възрастовите групи според формата на пирамидата? 2.5. Защо на върха на пирамидата има повече жени, отколкото мъже, особено във възрастовите групи над 65 години? 2.6. Как би изглеждала пирамидата на населението в България след 50 години? Задача 3. С помощта на информационната система ИНФОСТАТ на НСИ, която предоставя статистическа информация за демографското и социално-икономическото състояние и развитие на България, имате възможност да създадете таблици с данни по различни показатели и да ги визуализирате графично. Изработете презентация с таблици, диаграми и карти на различни показатели, свързани с демографските проблеми от 2000 г. до последната, за която има информация. Направете изводи.

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed