Đề Toán số 1

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Họ và tên: ……………………….……… BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I Lớp: ………….. ĐỀ 1 Thời gian làm bài: 40 phút I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái trước các câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 8)) 1. Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là ? A. Phần triệu B. Phần trăm C. Phần mười D. Phần nghìn 2. Cho số thập phân 1005,2007. Khi chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số ta được một số thập phân mới. Giá trị theo vị trí của chữ số 5 trong số thập phân mới là: 5 5 10 100 A. 520 B. 52 C. D. 3. 8km25m = ............... km. Hỗn số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 25 25 25 25 8 8 8 8 A. 10 B. 100 C. 10000 D. 1000 4. Số lớn nhất trong các số 5,798; 5,897; 5,978; 5,879 là: A. . 5,798 B. 5,879 C. 5,897 D. 5,978 5: Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là: 7dag = ….. kg A. 0,7kg B. 0,07 C. 0,07kg D. 0,7 6. Số thập phân 18,18 bằng số thập phân nào sau đây? A. 18,018 B. 18,108 C. 18,180 D. 180,18 7. Số thập phân 3,57 được viết dưới dạng hỗn số là: 57 57 5 5 3 3 35 35 A. 10 B. 100 C. 10 D. 100 8. Số thập phân gồm có 2 đơn vị, 7 phần trăm viết là: A. 2,7 B. 2,07 C. 2,007 D. 7,2 9. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 1,5 tấn = ……………kg b) 5000m2 = ………. Ha 10. Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314 .................................................................................................................................