Câu 1

Created 98 days ago

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………….. Câu 6. a. Các số bé hơn 10 là: …………. b. Trong các số từ 0 đến 10: – Số bé nhất là: ……. -Số lớn nhất là: ….. Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Hình bên có: A. 4 hình tam giác B. 5 hình tam giác C. 6 hình tam giác. D. 7 hình tam giác. Câu 1: Viết các số từ 0 – 20 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Câu 2: Viết số vào chỗ chấm:

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed