Câu 1

Created
    English
  1. Mathematics
  2. 3 Grade
  3. AvatarNguyen tam giang
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………….. Câu 6. a. Các số bé hơn 10 là: …………. b. Trong các số từ 0 đến 10: – Số bé nhất là: ……. -Số lớn nhất là: ….. Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Hình bên có: A. 4 hình tam giác B. 5 hình tam giác C. 6 hình tam giác. D. 7 hình tam giác. Câu 1: Viết các số từ 0 – 20 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Câu 2: Viết số vào chỗ chấm: