Българска история

Created
Pages

31. Попълнете таблицата: Събитие Година Личност Организиране на Първа българска легия 1840 г. Анастасия Димитрова 1893 г. Дамян Груев Издаването на „Рибния буквар” 29.ХІ.1919 г. 5.VІІ.1879 г. Тодор Бурмов Скъсване на отношенията с Русия 1886 г. 32. Поставете името на личността, съответстващо на нейната характеристика: Характеристика Личност Председателят на революционния комитет в Копривщица, обявил началото на Априлското въстание. Български будител написал „История славянобългарская”. Лидер на Демократическата партия, при чието управление е обявена българската независимост. Лидер на българската национална революция, талантлив журналист и поет, който преминава с четата си р.Дунав, като завладява австрийския кораб „Радецки”. Български владетел, при който България се включва във Втората световна война. 33. Попълнете пропуснатото в текста: През 1920 г. е сформирано самостоятелно правителство на ......................., което предприема важни реформи. Целта е да се защитят безимотните и малоимотни ................................ Въвежда се т.нар. ......................................................., която задължава младежите и девойките да полагат безплатен общественополезен труд. 34. От посочените понятия, подберете тези, които съответстват на дадените определения и ги запишете срещу тях: реформа; атентат; светско образование; опозиция; диктат; корупция; ферман; оставка Понятие Определение А) Злоупотреба с властта, използване на държавна служба за лични материални облаги. Б) Получаване на знания, които не се влияят от религията, а са основани на научни постижения и са свързани с практическата дейност на човека. В) Преобразование, нововъведение в дадена област от живота (икономика, култура, управление и др.) Г) Политически партии и организации, които се противопоставят на управляващата партия. 5

Worksheet Image