ARTS WRITTEN WORK # 2

Created
    English
  1. Other
  2. 1 Grade
  3. AvatarApril Rose Arzaga
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City ART 1 Pagsusulit Bilang 2 Panuto: Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. ________1. Ang watawat ng Pilipinas ay may pula, dilaw at bughaw na kulay. Anong uri ng kulay ito? A. pangunahing kulay B. pangalawang kulay C. pangatlong kulay ________2. Anong pangalawang kulay ang mabubuo kapag pinagsama ang pula at dilaw? A. …...B. ……C.

Worksheet Image

SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City ART 1 ________3. Anong pangatlong kulay ang mabubuo kapag pinagsama ang yellow at green tulad ng kulay ng malapit ng mahinog na mangga? A. blue green B. yellow green C. yellow orange ________4. Ikaw ay lilikha ng parol para sa Pasko gamit ang pangalawang kulay. Alin dito ang magiging parol mo? A. B. C. _________5. Tumulong ka sa paggawa ng banderitas para sa pista ng inyong barangay gamit ang mga pangunahing kulay. Alin dito ang magiging palamuti mo? A. B. C.

Worksheet Image

SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City ART 1 _________6. Nais mong ipinta na masaya ang iyong …………….tahanan. Alin dito ang nagpapakita ng …………….damdaming ito? A. B. C. _________7. Alin sa sumusunod na pahayag ang angkop sa iyong igunuhit na larawan ng tahanan? A. Magandang tanawin ang aking ipininta. B. Ang madilim na kulay ay nagpapakita ng matinding galit. C. Gumamit ako ng matingkad na kulay upang maipahayag ang masayang damdamin. _________8. Tahimik ang mga paaralan ngayon dahil ang mga bata ay nasa mga tahanan. Ito ang iyong nabuong larawan. Anong damdamin ang ipinakita ng iyong likhang sining? A. malungkot B. masaya C. natatakot

Worksheet Image

SCHOOLS DIVISION OF PASIG CITY Caruncho Avenue, San Nicolas, Pasig City ART 1 _________9. Alin sa sumusunod na pahayag ang angkop sa iyong igunuhit na larawan ng paaralan? A. Maraming masayang tao sa paaralan ang nasa larawan. B. Malungkot tingnan ang paaralan dahil malamig ang kulay nito. C. Gumamit ako ng matingkad na kulay sa larawan. _________10.Ano ang angkop na pahayag tungkol sa pagpinta ng iyong tahanan at paaralan? A. Ang magandang larawan ay may maraming kulay. B. Ipagagawa ko kay kuya ang larawan para lalong mas kaaya-aya ito. C. Kailangang magsanay nang mabuti upang maging mahusay sa paggamit ng mga kulay sa pagpinta ng larawan.