ARALING PANLIPUNAN - M3 - Paunang Pagsubok

Created 63 days ago
Pages
1
2

Republic of the Philippines Department of Education National Capital Region Schools Division of Pasig City MGA INAASAHAN Ang modyul na ito ay nakalaan para sa mag-aaral ng unang baitang. Mahalagang pag-aralan mo ito dahil makakatulong ito sa iyo sa pag-aaral ng Konsepto ng Malaking Pamilya. May mga pagsasanay kang sasaguatan upang masukat mo ang iyong kaalaman sa modyul na ito. PAUNANG PAGSUBOK Panuto: Basahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ang ______________ ay binubuo ng ama, ina at maraming anak kasama sina lolo at lola. A. malaking pamilya B. single parent family C. karaniwang pamilya 2. Sila ang magulang ng ating tatay o nanay. Sila ang pinagmulan nating lahat simula sa ating mga magulang. A. tito at tita B. lolo at lola C. tatay at nanay 1 SDO Pasig_Q2_AP 1_Modyul 3

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed