Araling Panlipunan- M3 - PAUNANG PAGSUBOK

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

PAUNANG PAGSUBOK Panuto: Basahin at bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ang ______________ ay binubuo ng ama, ina at maraming anak kasama sina lolo at lola. A.malaking pamilya B. single parent family C.karaniwang pamilya 2. Sila ang magulang ng ating tatay o nanay. Sila ang pinagmulan nating lahat simula sa ating mga magulang. A. tito at tita B. lolo at lola C. tatay at nanay 3. Siya ang kapatid na lalaki ng iyong tatay. Ano ang itatawag mo sa kanya? A.lolo B. tatay C.tito

Worksheet Image

4. Ang mga kasama natin sa bahay na tumutulong sa mga gawaing bahay o nag- aalaga sa mas nakababatang kapatid na hindi mo kadugo ay dapat itinuturing nating ____________ A.kasambahay B. pamilya C.yaya 5. Dapat bang ikahiya ang malaking pamilya sa ibang tao. Bakit? A.Opo, dahil masyadong maingay kung marami ang kasapi ng pamilya B. Hindi po, dahil sila ay parte ng ating pamilya at masaya kung magkakasama kayong lahat kahit marami kayo sa pamilya. C. Hindi po, dahil mas maraming regalo ang matatanggap dahil marami kayo sa pamilya.