AP 9 Q2 M1 Pagtataya

Created
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Araling Panlipunan 9 Ikalawang Markahan Modyul 1- Konsepto ng Demand Pangalan: _________________________________ Petsa: _________________ Taon at Pangkat: ___________________________ MULTIPLE CHOICE ______1. Isang talaan na nagpapakita ng di tuwirang relasyon ng presyo at demand. A. Demand Schedule C. Demand Curve B. Supply Schedule D. Supply Curve ______2. Tumutukoy sa dami ng produkto na kayang bilhin ng isang mamimili sa bawat pagbabago ng presyo. A. Elastisidad ng Demand B. Demand C. Elastisidad ng Suplay D. Suplay ______3. Sangay ng ekonomiks na nagsasagawa ng pag-aaral at pagsusuri sa maliit na bahagi ng ating ekonomiya. A. Makroekonomiks B. Maykroekonomiks C. Demand D. Suplay ______4. Isang grapikong paglalarawan na nagpapakita ng di-tuwirang relasyon ng presyo at demand. A. Demand Schedule C. Demand Curve B. Supply Schedule D. Supply Curve ______5. Isang mathematical na paglalarawan ng di-tuwirang relasyon ng presyo at demand. A. Demand Schedule C. Demand function/equation B. Supply Schedule D. Supply function/equation