AP 3 Q2 Week 1

Created
Pages

1 ARALING PANLIPUNAN 3 IKALAWANG MARKAHAN Pangalan: ___________________________________________________________ Pangkat: _______________ Guro: ______________________ Aralin Mga Kuwento at Sagisag na Naglalarawan sa Sariling Aralin Lungsod at Karatig Lungsod sa Rehiyon 1 Most Essential Learning Competency (MELC): Nasusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. AP3KLR-lla-b-1 Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito inaasahang: 1. Masusuri ang kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon ; 2. Mapagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kasaysayan ng iyong rehiyon at; 3. Mapahahalagahan ang kasaysayan ng iyong sariling rehiyon. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. 1. Ito ang tawag sa mga mahahalagang pangyayari na naganap sa nakalipas na panahon a. Hinaharap b. Kasaysayan c. Kasalukuyan d. Pangarap 2. Sino ang naglipat ng kapital ng Pilipinas mula sa Cebu patungo sa Maynila? a. Amerikano b. Espanyol c. Hapon d. Pilipino 3. Anong taon opisyal na nabuo ang National Capital Region? a. 1950 b. 1975 c. 1990 d. 2020 AP3-Q2-Week 1

Worksheet Image