AP 2 Q2 Week 2

Created
    English
  1. History
  2. 1 Grade
  3. AvatarRossel Subido
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

2 ARALING PANLIPUNAN 2- IKALAWANG MARKAHAN Pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang: 1. Nailalahad ang mga pagbabago sa sariling komunidad; batay sa heograpiya, politikal, ekonomiya, at sosyo-kultural. 2. Nailalarawan ang mga pagbabagong ito sa iba’t ibang malikhaing pamamaraan. 3. Naipahahayag ang kahalagahan ng iyong kinabibilangang komunidad mula noon hanggang ngayon. Panuto: Piliin sa mga sumusunod na larawan ang mga pagbabagong naganap sa komunidad. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. HANAY A HANAY B ______ 1. A. ______ 2. B. AP2-Qrt2-Week 2

Worksheet Image

3 ARALING PANLIPUNAN 2- IKALAWANG MARKAHAN ______ 3. C. ______ 4. D. ______ 5. E. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sinong bayani ang may monumento sa lungsod ng Caloocan? A. Andres Bonifacio B. Antonio Luna C. Apolinario Mabini D. Jose P. Rizal 2. Saang salitang tagalog nagmula ang pangalan ng lungsod ng Caloocan? A. Dagat B. Ilog C. Look D. Sapa 3. Kilala bilang “____________ capital of the Philippines” ang lungsod ng Caloocan. A. Fishing B. Dancing C. Lantern D. Motorcycle AP2-Qrt2-Week 2

Worksheet Image

4 ARALING PANLIPUNAN 2- IKALAWANG MARKAHAN 4. Sino ang kasalukuyang namumuno sa komunidad ng Caloocan? A. Mayor Oscar G. Malapitan C. Mayor Vico R. Sotto B. Mayor Isko Moreno Domagoso D. Mayor Rex Gachalian 5. Ano ang pangunahing wikang ginagamit sa komunidad ng Caloocan? A. Ilocano B. Ingles C . Tagalog D. Waray CALOOCAN CITY HALL AP2-Qrt2-Week 2

Worksheet Image

7 ARALING PANLIPUNAN 2- IKALAWANG MARKAHAN Gawain 2. Alin sa mga sumusunod na pahayag na mababasa sa loob ng kahon ang naglalarawan sa ekonomiya at sosyo-kultural? EKONOMIYA SOSYO-KULTURAL Marami ang may hanap-buhay Paggamit ng social media sa komunikasyon Maraming nagugutom Baro’t saya ang gamit Maraming matataas na gusali pangkasuotan Pagbilis ng biyahe papunta Maraming negosyo ang sa iba’t-ibang lugar matatagpuan Gasera ang nagsisilbing ilaw sa tahanan Maraming pagbabago ang nagaganap sa iba’t ibang bagay, lugar o pangyayari sa pagdaan ng mga taon dulot ng pag -unlad ng isang komunidad. Panuto: Buoin ang talata sa kabilang pahina. Isulat ang iyong sagot sa mga patlang. AP2-Qrt2-Week 2

Worksheet Image

8 ARALING PANLIPUNAN 2- IKALAWANG MARKAHAN Masasabi na ang isang komunidad ay may pagbabago kung ito ay may _______________. Malaki ang epekto sa ________________ ng isang lugar ang mga pagbabago at pag-unlad na nagaganap. _______________ ng bawat isa sa atin na mag-ambag upang patuloy na umunlad ang ating _______________. Panuto: Basahing mabuti ang mga pangunguap sa bawat bilang at bilugan kung ito ay tumutukoy sa noon o ngayon. NOON NGAYON 1. Kakaunti ang bilang ng populasyon. NOON NGAYON 2. Naglalakihang mga pabrika ang makikita. NOON NGAYON 3. Iba’t ibang gadyets ang ginagamit ng mga bata. NOON NGAYON 4. Radyo ang ginagamit sa pagkalap ng impormasyon. NOON NGAYON 5. Ang pagmamano sa nakatatanda ay pagpapakita ng respeto. AP2-Qrt2-Week 2

Worksheet Image

9 ARALING PANLIPUNAN 2- IKALAWANG MARKAHAN Panuto: Tingnang mabuti ang mga larawan sa ibaba. Kung ikaw ay papipiliin, ano ang mas gusto mo? ang Caloocan noon o ang Caloocan ngayon? Bakit? N N G O A O CALOOCAN CITY HALL Y N O N Kung ako ang papipilin, ang pipiliin ko ay __________________________ __________________________________________________________________ Dahil ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ AP2-Qrt2-Week 2