4th Summative Test in MUSIC_Q1

Created
    English
  1. Music
  2. 4 Grade
  3. Rowena Calonzo
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

Ikaapat na Lagumang Pagsusulit MUSIKA 4 Unang Markahan Pangalan: ______________________________________________________ Iskor: ____________ Baitang/Pangkat: _____________________ A. Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI kung hindi wasto. ________1. Ang nota ay nangangahulugang may tunog. ________2. Ang pahinga ay nangangahulugan ng katahimikan. ________3. Ang whole note ay katumbas ng dalawang quarter note. ________4. Ang tail ng mga nota ay palaging inilalagay sa kanan. ________5. Ang pahinga ay tinatawag sa Ingles na rest. B. Isulat ang titik ng tamang sagot. ________6. Alin sa mga sumusunod ang katumbas na bilang ng isang whole note? a. c. b. d. ________7. Alin sa mga sumusunod na rhythmic pattern ang sumusunod sa palakumpasang 2/4? a. c. b. d. _________8. Ano ang katumbas na bilang ng dalawang eighth note? a. 2 b. 1 c. ½ d. 4 _________9. Anong nota ang katumbas ng dalawang eighth note? a. b. c. d. o _________10. Ilan ang bilang ng apat na quarter note? a. ½ b. 1 c. 2 d. 4 _________11. Anong time signature ang may apat na bilang?

Worksheet Image

a. 2/4 b. ¾ c. 4/4 d. ½ ________12. Sa anong palakumpasan inaawit ang ating Pambansang Awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang? a. 4/4 b. 2/4 c. ¾ d. ½ ________ 13. Ito ang pinakamahalagang sangkap ng musika dahil ito ay nagbibigay galaw sa musika. a. musika b. ritmo c. beat d. time signature ________ 14. Ito ay ginagamit dahil ito ang naghahati ng sukat. Ito ay may isang patayong linya sa magkabilang dulo. a.barline b. time signature c. sukat d. rhythmic pattern ________ 15. Ito ay nagtatakda kung ilang beats at measure sa isang komposisyon. a.sukat b. doublebarline c. time signature d. beat Panuto: Isulat ang TAMA kung tama ang ipinapahayag sa pangungusap at MALI kung ang pahayag ay mali. Salungguhitan ang salitang nagpamali sa pahayag. ____________1. Ang musika ay katulad ng pagluluto ito ay kinakailangan ng mga sangkap upang makabuo ng magandang awitin. ____________2. Ang Time Signature ay patayong dalawang linya na tumutukoy sa pagtatapos ng komposisyon. ____________3. Ang ritmo ang isa sa pinakamahalagang sangkap sapagka’t ito ay nagbibigay galaw sa musika. ____________4. Ang musika ay nagtatakda ng bilang ng nota at pahinga sa isang komposisyon. ____________5. Ang rhythmic patterns ay naghahati ng sukat. Ito rin ay may patayong linya ________________________________ Lagda ng Magulang Ikaapat na Lagumang Pagsusulit Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 Unang Markahan Pangalan: ______________________________________________________ Iskor: ____________ Baitang/Pangkat: _____________________