2ndPrelimExam Filipino8

Created 169 days ago
Pages
1
2
3
4

IKALAWANG BUWANANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 8 I. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli. Dahil sa karamihan ng mga salitang katutubo ay __________, ang mga salitang ito ay hindi na tinutuldikan. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 2. Tulad ng malumay, binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli. Lagi itong nagtatapos sa patinig. Binibigkas nang may impit at tinutuldikan nang paiwa (`) na itinatapat sa huling pantig. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 3. Binibigkas ito nang tuloy-tuloy, na ang diin ay nasa huling pantig. Tulad ng mga salitang malumi, lagi rin itong nagtatapos sa patinig may impit na sinasagisag ng tuldik na pakupya (^) at itinatapat sa huling pantig. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 4. Binibigkas nang tuloy-tuloy at nasa huling pantig ang diin. Maaari itong magtapos sa patinig o sa katinig at ginagamitan ng tuldik na pahilis (´) na itinatapat sa huling pantig. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 5. Ito ay pagbabagong nagaganap dahil sa impluwensya ng ponemang kasunod. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis 6. Ponemang nababago o napapalitan sa pagbubuo ng salita. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed