2ndPrelimExam Filipino8

Created
    English
  1. Other
  2. 8 Grade
  3. Ivy Grace Timogtimog
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

IKALAWANG BUWANANG PAGSUSULIT SA FILIPINO 8 I. Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli. Dahil sa karamihan ng mga salitang katutubo ay __________, ang mga salitang ito ay hindi na tinutuldikan. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 2. Tulad ng malumay, binibigkas ito nang may diin sa ikalawang pantig mula sa huli. Lagi itong nagtatapos sa patinig. Binibigkas nang may impit at tinutuldikan nang paiwa (`) na itinatapat sa huling pantig. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 3. Binibigkas ito nang tuloy-tuloy, na ang diin ay nasa huling pantig. Tulad ng mga salitang malumi, lagi rin itong nagtatapos sa patinig may impit na sinasagisag ng tuldik na pakupya (^) at itinatapat sa huling pantig. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 4. Binibigkas nang tuloy-tuloy at nasa huling pantig ang diin. Maaari itong magtapos sa patinig o sa katinig at ginagamitan ng tuldik na pahilis (´) na itinatapat sa huling pantig. a. Malumi b. Malumay c. mabilis d. maragsa 5. Ito ay pagbabagong nagaganap dahil sa impluwensya ng ponemang kasunod. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis 6. Ponemang nababago o napapalitan sa pagbubuo ng salita. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis

Worksheet Image

7. Kapag ang salitang ugat na nagsisimula sa / l / o / y / ay gunitlapian ng /-in/, ang / l / o / y / ng salitang ugat at ang /n/ ng gitlapi ay nagkakapalit ng posisyon. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis 8. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi rito. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis 9. Ang tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. a. Pagkakaltas b. Pangatnig c. Pagpapalit ng Ponema d. Metatesis 10. Ito ay katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. a. Pagkakaltas b. Asimilasyon c. Pagpapalit ng Ponema d. Pang-angkop 11. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Si Javi ay nag-aral nang mabuti kaya mataas ang marking nakuha niya sa pagsusulit. a. Javi b. nag-aral c. mabuti d. kaya 12. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Binasa niya lahat ang kanyang libro upang makakuha siya ng mataas na marka. a. Binasa b. libro c. upang d. marka 13. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Si Mary ay natutulog kapag sumasakit ang kanyang ulo. a. Mary b. natutulog c. kapag d. ulo

Worksheet Image

14. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Kailangan diligan ang mga halaman upang hindi ito mamatay. a. diligan b. halaman c. upang d. mamatay 15. Alin ang pangatnig sa pagungusap: Si Erika ay umiiyak dahil nadapa siya habang naglalaro. a. Erik b. dahil c. umiiyak d. naglalaro 16. Alin ang pangatnig sa pangungusap: Iwasang mainggit sa iba bagkus ay magsumikap ka. a. Iwasan b. maingit c. bagkus d. magsumikap 17. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? maganda _____ umaga! a. na b. nga c. g d. wala sa nabanggit 18. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? mabuti ___ mamamayan a. na b. nga c. g d. wala sa nabanggit 19. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? tuwid ___ daan a. na b. ng c. g d. wala sa nabanggit 20. Alin ang tamang pang-angkop na mag-uugnay sa mga salita? masipag ____ bata a. na b. ng c. g d. wala sa nabanggit

Worksheet Image

II. Piliin ang titik ng salitang sa palagay mo ay siyang may tamang tuldik ayon sa isinasaad sa bilang. 1. newspaper or reading materials a. babasahín b. bábasahin c. babásahán 2. thief, stealer a. magnánakáw b. magnanákaw c. magnánakaw 3. will teach a. magtúturò b. magtúturô c. magtuturô 4. slippery a. madulás b. mádulâs c. madulas 5. barber shop a. págupitán b. págupitan c. pagupitán 6. was able to eat a. nakakain b. nakákain c. nákakaín 7. cheap a. múmurahin b. mumurahín c. mumúrahín 8. will go fishing a. mangingísdâ b. mángingisdâ c. mangíngisdá 9. student a. mag-aáral b. mag-aarál c. mág-aaral 10. farmer a. magsasaká b. magsásaka c. magsásaká