2nd MT in MTB 2

Created
    English
  1. World Languages
  2. 2 Grade
  3. Mae Salvador
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

SCORE Blk 9 Lot 15-16 Southern Heights II San Pedro Laguna SECOND MONTHLY EXAMINATION __________ MT 2 NAME: _____________________________________________________________________________ DATE:______________________ I. TAMA o MALI: Unawin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang bago ang bilang ang Tama kung wasto ang isinasaad ng bawat pangungusap, Mali namn kung hindi. ___________1. Ang pangngalan ay salitang ginagamit na panghalili sa pangngalan. ___________2. Panghalip panao ang ginagamit na pamalit sa ngalan ng tao. ___________3. Ang panghalip paari ay nagpapahayag ng pag-aari o pag-aangkin. ___________4. Ang diptonggo ay pinagsamang patinig na a,e,i,o,u at malapatinig na w oy sa isang pantig. ___________5. Ang ako ay ginagamit na pamalit sa pangalan ng isang taong nagsasalita. II. Maraming Pagpipilian A. PAGBASA: Pakinggang mabuti ang kuwento at sagutin nang wasto ang mga tanong. Isulat sa patlang ang wastong sagot. Ang Magkaibigan Sina Roy at Rico ay matalik na magkaibigan. Mahilig silang maglaro ng badminton gamit ang raketa sa may riles ng tren. Minsan nagkaroon ng paligsahan sa klase ni Bb. Ramos sa larong ito. Napiling mga kasali sina Roy at Rico. Si Roy ang nanalo sa paligsahan. Isang magandang relo at radio ang natanggap niyang regalo. Kinamayan ni Rico ang kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa silang umuwi ng bahay. ______6. Sino ang magkaibigan sa kwento? A. Roy at Rico B. Rey at Edu C. Ric at Ricky D. Vic at Ric ______ 7. Anong laro ang hilig nila? A. basketball B. tennis C. badminton D. sipa ______8. Saan sila naglalaro? A. sa may kalye B. sa may riles ng tren C. sa may ilog D. sa loob ng bahay

Worksheet Image

______9. Ano ang naramdaman ni Roy nang siya ang nanalo sa paligsahan? A. malungkot B. mayabang C. masaya D. nagalit ______10. Ano ang pamagat ng kuwento? A. Ang Magkapatid B. Ang Mag-ina C. Ang Magka-away D. Ang Magkaibigan B. Piliin ang titik ng wastong sagot ____________11. Kami ay magkapatid. Ano ang panghalip na ginamit sa pangungusap? A. Kami B. ay C. magkapatid _____________12. Ano ang uri ng panghalip ang salitang “kaniya?” A. Paari B. Panao C. Pamatlig _____________13. Kami ay magdidilig ng halaman bukas. Alin ang panghalip panao na ginamit sa pangungusap? A. bukas B. ng C. Kami _____________14. Alin sa mga sumusunod na salita ang wasto ang pagkakabaybay? A. g-o-b-a-t B. g-u-l-a-y C. l-e-g-a-w _____________15. Sa akin niya iniabot ang bayad. Ano ang panghalip paari? A. sa B. akin C. ang _____________16. Alin ang wastong pagbabaybay sa salitang “palengke?” A. pa-leng-ke B. pa-lengk-e C. p-a-l-e-n-g-k-e _____________17. Alin sa mga sumusunod ang may diptonggo? A. bakal B. bayani C. bahaw ____________18. Ang mga sumusunod ay mga salitang may diptonggo, maliban sa isa. A. Mayo B. Kulay C. Dilaw

Worksheet Image

____________19. Ito ang ginagamit kapag ang tinutukoy ng nagsasalita ay dalawa o higit pa kasama ang kaniyang sarili. A. Kami B. Siya C. Ikaw ____________20. Ito ang ginagamit kapag ang tinutukoy ng taong nagsasalita ay ang isang tao na kaniyang kausap. A. Ako B. Siya C. Ikaw Prepared by: LOUIESA MAE C. SALVADO R Checked by: MARY GRACE R. MACARAEG Teacher School Principal Parent Signature: __________________________ Date Signed: _______________________________