2nd MT in MTB 1

Created
Pages

SCORE Blk 9 Lot 15-16 Southern Heights II San Pedro Laguna SECOND MONTHLY EXAMINATION __________ MT 1 NAME: _____________________________________________________________________________ DATE:______________________ I. TAMA o MALI: Unawin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang bago ang bilang ang Tama kung wasto ang isinasaad ng bawat pangungusap, Mali naman kung hindi. ___________1. Ang pangngalan ay katagang inilalagay sa unahan ng pangngalan. ___________2. Ang pantukoy ay tinatawag ding pananda. ___________3. Ang pantukoy na “ang mga” ay ginagamit sa pangngalang di-tiyak na isahan. ___________4. Ang pantig ay pinagsama-samang pantig. ___________5. May iba’t ibang anyo ng pantig. II. Maraming Pagpipilian A. PAGBASA: Basahing mabuti ang kuwento at sagutin nang wasto ang mga tanong. Isulat sa patlang ang wastong sagot. Ang Magkaibigan Sina Roy at Rico ay matalik na magkaibigan. Mahilig silang maglaro ng badminton gamit ang raketa sa may riles ng tren. Minsan nagkaroon ng paligsahan sa klase ni Bb. Ramos sa larong ito. Napiling mga kasali sina Roy at Rico. Si Roy ang nanalo sa paligsahan. Isang magandang relo at radio ang natanggap niyang regalo. Kinamayan ni Rico ang kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa silang umuwi ng bahay. ______6. Sino ang magkaibigan sa kwento? A. Roy at Rico B. Rey at Edu C. Ric at Ricky D. Vic at Ric ______ 7. Anong laro ang hilig nila? A. basketball B. tennis C. badminton D. sipa

Worksheet Image