2nd MT in MTB 1

Created
    English
  1. World Languages
  2. 1 Grade
  3. Mae Salvador
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

SCORE Blk 9 Lot 15-16 Southern Heights II San Pedro Laguna SECOND MONTHLY EXAMINATION __________ MT 1 NAME: _____________________________________________________________________________ DATE:______________________ I. TAMA o MALI: Unawin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang bago ang bilang ang Tama kung wasto ang isinasaad ng bawat pangungusap, Mali naman kung hindi. ___________1. Ang pangngalan ay katagang inilalagay sa unahan ng pangngalan. ___________2. Ang pantukoy ay tinatawag ding pananda. ___________3. Ang pantukoy na “ang mga” ay ginagamit sa pangngalang di-tiyak na isahan. ___________4. Ang pantig ay pinagsama-samang pantig. ___________5. May iba’t ibang anyo ng pantig. II. Maraming Pagpipilian A. PAGBASA: Basahing mabuti ang kuwento at sagutin nang wasto ang mga tanong. Isulat sa patlang ang wastong sagot. Ang Magkaibigan Sina Roy at Rico ay matalik na magkaibigan. Mahilig silang maglaro ng badminton gamit ang raketa sa may riles ng tren. Minsan nagkaroon ng paligsahan sa klase ni Bb. Ramos sa larong ito. Napiling mga kasali sina Roy at Rico. Si Roy ang nanalo sa paligsahan. Isang magandang relo at radio ang natanggap niyang regalo. Kinamayan ni Rico ang kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa silang umuwi ng bahay. ______6. Sino ang magkaibigan sa kwento? A. Roy at Rico B. Rey at Edu C. Ric at Ricky D. Vic at Ric ______ 7. Anong laro ang hilig nila? A. basketball B. tennis C. badminton D. sipa

Worksheet Image

______8. Saan sila naglalaro? A. sa may kalye B. sa may riles ng tren C. sa may ilog D. sa loob ng bahay ______9. Ano ang naramdaman ni Roy nang siya ang nanalo sa paligsahan? A. malungkot B. mayabang C. masaya D. nagalit ______10. Ano ang pamagat ng kuwento? A. Ang Magkapatid B. Ang Mag-ina C. Ang Magka-away D. Ang Magkaibigan B. Piliin ang titik ng wastong sagot ____________11. Alin sa mga sumusunod ang tamang pantig ng salita? A. A-yo-ko B. a-y-o-ko C. C. ay-o-ko ___________12. Ano ang angkop na pantukoy sa pangungusap na, “Ang buhok ______Analie ay mahaba.?” A. si B. ni C. ang ___________13. _________Michelle at Mikaela ay parehong mabait. Alin ang angkop na pantukoy sa pangungusap? A. Sina B. Nina C. Si ____________14. Ginagamit ito na pantukoy sa pangngalang tiyak na isahan na nagsasaad ng pagmamay-ari. A. Nina B. Si C. Ni

Worksheet Image

____________15. Ang matipunong pulis ay nakahuli ng magnanakaw. Ano ang pantukoy na ginamit sa pangungusap? A. Ang B. ng C. ay ____________16. Ilang pantig ay mayroon sa salitang “Disyembre?” A. apat B. tatlo C. dalawa ____________17. Buuin ang pangungusap: Malakas ang u____kaninang umaga. A. ban B. lan C. han ____________18. Ano ang anyo ng pantig na may salungguhit: pu-lis? A. KPK B. KKP C. PK ____________19. Alin sa mga salita ang may anyo ng pantig na KKPK? A. tsek B. nars C. kard ____________20. Alin sa mga salita ang may apat na pantig? A. rosaryo B. masipag C. telebisyon Prepared by: LOUIESA MAE C. SALVADO R Checked by: MARY GRACE R. MACARAEG Teacher School Principal Parent Signature: __________________________ Date Signed: _______________________________