2ND grading ARALING PANLIPUNAN TEST BOOKLET grade 5

Created
    English
  1. History
  2. 5 Grade
  3. AvatarRemeliza Sanico Mafe
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student

30. Ano ang hindi mabuting epekto ng sapilitang paggawa sa mga Filipino noong panahon ng Espanyol?

         A. Ang Laws of Indies ay nagbigay proteksiyon sa mga polista

         B. Maraming kalsada at tulay ang nasira.

         C. Nahiwalay ang mga polista sa kanilang pamilya dahil sa paggawa sa malayong lugar.

        D. Pinagdadala ang mga Filipino ng materyales sa paggawa.

 

31. Ano ang dahilan ng paghahangad ng mga regular na magkaroon ng mga parokya?

     A. mas madali at may pakinabang ang mga regular na kung mangasiwa ng parokya.

     B. Tumanggi ang mga secular na paring mangasiwa ng mga parokya.

    C. Nasa kautusan na maari silang humawak ng parokya.

     D. Kasapi ang mga paring regular sa mga orden.

 

32. Alin ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari?

  1. Si Magellan sa Cebu

  2. Labanan sa Mactan

  3. Tagumpay ni Legazpi sa Maynila

  4. Unang Misa

 

  A. 4321       B. 4213        C. 4123       D. 4132

 

33.Bakit nabigo ang mga katutubong Filipino sa pagpigil sa mga dayuhang Espanyol na sakupin ang kanilang mga pamayanan?

   A. Hindi nagkakaisa ang mga katutubo

  B. Mas marami ang mga mandirigmang Espanyol

  C. Munti nang matalo ng mga katutubo ang mga Espanyol

  D. Nagwagi ang Espanyol sa isang labanan.

 

34. Ano ang iyong kongklusyon tungkol sa kapangyarihang taglya ng mga prayle noong panahong kolonyal?

  A. Limitado ang kapangyarihan ng mga prayle.

  B. Naging sunod-sunuran ang mga prayle sa kagustuhan ng mga opisyal ng pamahalaan.

  C. Malawak ang kapangyarihan at impluwensiya ng mga prayle.

  D. Binigyan ng iba’t ibang tungkulin ang prayle maliban sa pagmimisa.

 

I. PAGKAKAKILANLAN. Tukuyin ang impormasyong kailangan ng bawat aytem mula sa loob ng mga kahon.

                         a. Nakarating sa Pilipinas ang  ekspedisyon ni Magellan

                          b. Sinalakay ng mga Espanyol ang Mactan

                      

                         c. Nagsimula ang ang ekspedisyon ni  Magellan

                          d. Ginanap ang unang misa sa  Limasawa

 

                       A                                                                          

35. Setyembre 20, 1519    

                                  

36. Marso 21, 1521 

                                            

37. Abril 27, 1521    

                                         

38. Marso 31, 1521

                                           

                         B                  

                                             a. Katutubong pinuno sa Cebu na tumanggap kay Magellan

                                             b. Pinuno ng Espanyol na nagtungo sa  Pilipinas at nagwagi sa laban sa Cebu at Maynila

                                              c. Pinuno ng Mactan na nakipagla ban at nagtagumpay laban sa mga Espanyol  

                             d. Pangalang ibinigay ni Villalobos sa  kapuluan ng Pilipinas upang parangalan   ang susunod na hari ng Spain                                                        

39. Felipina 

                                                 

40. Lapu-Lapu  

                                       

41. Legazpi    

                                             

42. Humabon 

                                             

                C

                                                a. hango ito sa polo y servicio na nangangahulugang gawaing pampamayanan

                                         b. isang sistema kung saan ipinakati wala sa  mga conquistador ang isang teritoryo

                                           c. isang buwis

                                                d. sapilitang pagpapatira sa mga katu tubo  tungo sa bayan na tinawag na pueblo

                                                                             

43. Reduccion

                                            

44. Tributo   

                                           

45. Encomienda

                                          

46. Sapilitang Paggawa 

             

                     D

                               a. suportang pampamahalaan

                                

                                b. pundasyong pangkawanggawa

 

                                c. mga aral ng simbahan

                                d. komunyon

                                                                                            

47. patronato real                                        

 

48. obras pias                                   

 

49. katekismo 

 

50.eukaristiya