2nd Grade mathemtics.docx 2 (1)

Created 219 days ago
Pages
1
2
3

Bài 7: -............ hình vuông -............ hình tam giác Bài 8: Đồng hồ chỉ mấy giờ -......................giờ .......................... giờ Bài 9: điền dấu. ><= 79......74 98........54 30 + 32......... 98 49 + 11............. 89 Bài 10: -........ hình vuông -........hình tam giác

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed