1st Summative Test in EsP 5 Quarter 1.docx

Created
    English
  1. Other
  2. 5 Grade
  3. AvatarRey Neil Abanes
Best for asynchronous learning and homeworkAssign in student-paced mode
Best for live in-class or video conferencing lessonsStart teacher-led lesson
Preview as student
Worksheet Image

_____ 7. Ano ang pinakamabuting gawin kung may napanood kang malaswa sa inyong telebisyon? A. Ipikit ang mata B. Umalis ng bahay C. Takpan ang taenga D. Hambalusin ang telebisyon _____ 8. Ang kuya mo ay naghahanap ng trabaho at gusto mo siyang tulungan. Anong bahagi ng pahayagan mo siya ipapabasa? A. Classified ads C. Headlines B. Entertainment D. Opinion _____ 9. Alin ang isang magandang halimbawa ng mga babasahing dapat basahin ng isang batang tulad mo? A. dyaryo C. malaswang magasin B. komiks D. romance pocket book _____ 10. Nakita mo ang iyong kapatid na naglalaro ng bayolenteng “online games”. Ano ang gagawin mo? A. Isumbong siya sa pulis B. Makipaglaro ka sa kanya C. Hayaan lang ang kapatid na maglaro nito D. Sawayin at sabihin ang masamang maidudulot nito _____ 11. Bakit hindi nakabubuti ang panonood ng malaswang pelikula? A. Nakasasama ito sa kalusugan B. Nakakapagbigay ito ng sakit C. Nakakatuwa itong panoorin D. Nakakaimpluwensiya ito sa ating pag-iisip at pag-uugali _____ 12. May maidudulot bang kabutihan ang mapanuring pakikinig sa radyo o panood ng telebisyon? A. Opo C. Ewan ko po B. Wala po D. Hindi ko po alam _____ 13. May mga panoorin sa telebisyon at mga “site sa internet” na malalaswa at mapangahas. Paano mo ito maiiwasan? A. Manood ka nang palihim B. Manood ka pa rin kahit alam mong masama ito C. Kahit walang nakatingin sa iyo ay iwasan mong mapanood ang mga ito D. Tawagin mo ang nakatatandang kapatid upang may kasama kang manood _____ 14. May mga babasahin sa inyong tahanan na alam mong hindi mabuting basahin. Sa iyong pagsusuri, bakit alam mong nakasasama ito sa iyo? A. May malaswang nilalaman B. Maganda ang mababasa rito C. Mabuti ang impormasyong naiibigay D. Ginagawang sanggunian ito sa pag-aaral _____ 15. May mga nagkalat na malaswa at mapangahas na mga babasahin sa kwarto ng kuya mo. Ano ang gagawin mo? A. Punitin at sunugin B. Itapon mo sa basurahan C. Itago mo sa iyong kuwarto D. Isumbong mo siya sa nanay mo 2|P age

Worksheet Image

_____ 7. Ano ang pinakamabuting gawin kung may napanood kang malaswa sa inyong telebisyon? A. Ipikit ang mata B. Umalis ng bahay C. Takpan ang taenga D. Hambalusin ang telebisyon _____ 8. Ang kuya mo ay naghahanap ng trabaho at gusto mo siyang tulungan. Anong bahagi ng pahayagan mo siya ipapabasa? A. Classified ads C. Headlines B. Entertainment D. Opinion _____ 9. Alin ang isang magandang halimbawa ng mga babasahing dapat basahin ng isang batang tulad mo? A. dyaryo C. malaswang magasin B. komiks D. romance pocket book _____ 10. Nakita mo ang iyong kapatid na naglalaro ng bayolenteng “online games”. Ano ang gagawin mo? A. Isumbong siya sa pulis B. Makipaglaro ka sa kanya C. Hayaan lang ang kapatid na maglaro nito D. Sawayin at sabihin ang masamang maidudulot nito _____ 11. Bakit hindi nakabubuti ang panonood ng malaswang pelikula? A. Nakasasama ito sa kalusugan B. Nakakapagbigay ito ng sakit C. Nakakatuwa itong panoorin D. Nakakaimpluwensiya ito sa ating pag-iisip at pag-uugali _____ 12. May maidudulot bang kabutihan ang mapanuring pakikinig sa radyo o panood ng telebisyon? A. Opo C. Ewan ko po B. Wala po D. Hindi ko po alam _____ 13. May mga panoorin sa telebisyon at mga “site sa internet” na malalaswa at mapangahas. Paano mo ito maiiwasan? A. Manood ka nang palihim B. Manood ka pa rin kahit alam mong masama ito C. Kahit walang nakatingin sa iyo ay iwasan mong mapanood ang mga ito D. Tawagin mo ang nakatatandang kapatid upang may kasama kang manood _____ 14. May mga babasahin sa inyong tahanan na alam mong hindi mabuting basahin. Sa iyong pagsusuri, bakit alam mong nakasasama ito sa iyo? A. May malaswang nilalaman B. Maganda ang mababasa rito C. Mabuti ang impormasyong naiibigay D. Ginagawang sanggunian ito sa pag-aaral _____ 15. May mga nagkalat na malaswa at mapangahas na mga babasahin sa kwarto ng kuya mo. Ano ang gagawin mo? A. Punitin at sunugin B. Itapon mo sa basurahan C. Itago mo sa iyong kuwarto D. Isumbong mo siya sa nanay mo 2|P age

Worksheet Image

_____ 7. Ano ang pinakamabuting gawin kung may napanood kang malaswa sa inyong telebisyon? A. Ipikit ang mata B. Umalis ng bahay C. Takpan ang taenga D. Hambalusin ang telebisyon _____ 8. Ang kuya mo ay naghahanap ng trabaho at gusto mo siyang tulungan. Anong bahagi ng pahayagan mo siya ipapabasa? A. Classified ads C. Headlines B. Entertainment D. Opinion _____ 9. Alin ang isang magandang halimbawa ng mga babasahing dapat basahin ng isang batang tulad mo? A. dyaryo C. malaswang magasin B. komiks D. romance pocket book _____ 10. Nakita mo ang iyong kapatid na naglalaro ng bayolenteng “online games”. Ano ang gagawin mo? A. Isumbong siya sa pulis B. Makipaglaro ka sa kanya C. Hayaan lang ang kapatid na maglaro nito D. Sawayin at sabihin ang masamang maidudulot nito _____ 11. Bakit hindi nakabubuti ang panonood ng malaswang pelikula? A. Nakasasama ito sa kalusugan B. Nakakapagbigay ito ng sakit C. Nakakatuwa itong panoorin D. Nakakaimpluwensiya ito sa ating pag-iisip at pag-uugali _____ 12. May maidudulot bang kabutihan ang mapanuring pakikinig sa radyo o panood ng telebisyon? A. Opo C. Ewan ko po B. Wala po D. Hindi ko po alam _____ 13. May mga panoorin sa telebisyon at mga “site sa internet” na malalaswa at mapangahas. Paano mo ito maiiwasan? A. Manood ka nang palihim B. Manood ka pa rin kahit alam mong masama ito C. Kahit walang nakatingin sa iyo ay iwasan mong mapanood ang mga ito D. Tawagin mo ang nakatatandang kapatid upang may kasama kang manood _____ 14. May mga babasahin sa inyong tahanan na alam mong hindi mabuting basahin. Sa iyong pagsusuri, bakit alam mong nakasasama ito sa iyo? A. May malaswang nilalaman B. Maganda ang mababasa rito C. Mabuti ang impormasyong naiibigay D. Ginagawang sanggunian ito sa pag-aaral _____ 15. May mga nagkalat na malaswa at mapangahas na mga babasahin sa kwarto ng kuya mo. Ano ang gagawin mo? A. Punitin at sunugin B. Itapon mo sa basurahan C. Itago mo sa iyong kuwarto D. Isumbong mo siya sa nanay mo 2|P age

Worksheet Image

_____ 7. Ano ang pinakamabuting gawin kung may napanood kang malaswa sa inyong telebisyon? A. Ipikit ang mata B. Umalis ng bahay C. Takpan ang taenga D. Hambalusin ang telebisyon _____ 8. Ang kuya mo ay naghahanap ng trabaho at gusto mo siyang tulungan. Anong bahagi ng pahayagan mo siya ipapabasa? A. Classified ads C. Headlines B. Entertainment D. Opinion _____ 9. Alin ang isang magandang halimbawa ng mga babasahing dapat basahin ng isang batang tulad mo? A. dyaryo C. malaswang magasin B. komiks D. romance pocket book _____ 10. Nakita mo ang iyong kapatid na naglalaro ng bayolenteng “online games”. Ano ang gagawin mo? A. Isumbong siya sa pulis B. Makipaglaro ka sa kanya C. Hayaan lang ang kapatid na maglaro nito D. Sawayin at sabihin ang masamang maidudulot nito _____ 11. Bakit hindi nakabubuti ang panonood ng malaswang pelikula? A. Nakasasama ito sa kalusugan B. Nakakapagbigay ito ng sakit C. Nakakatuwa itong panoorin D. Nakakaimpluwensiya ito sa ating pag-iisip at pag-uugali _____ 12. May maidudulot bang kabutihan ang mapanuring pakikinig sa radyo o panood ng telebisyon? A. Opo C. Ewan ko po B. Wala po D. Hindi ko po alam _____ 13. May mga panoorin sa telebisyon at mga “site sa internet” na malalaswa at mapangahas. Paano mo ito maiiwasan? A. Manood ka nang palihim B. Manood ka pa rin kahit alam mong masama ito C. Kahit walang nakatingin sa iyo ay iwasan mong mapanood ang mga ito D. Tawagin mo ang nakatatandang kapatid upang may kasama kang manood _____ 14. May mga babasahin sa inyong tahanan na alam mong hindi mabuting basahin. Sa iyong pagsusuri, bakit alam mong nakasasama ito sa iyo? A. May malaswang nilalaman B. Maganda ang mababasa rito C. Mabuti ang impormasyong naiibigay D. Ginagawang sanggunian ito sa pag-aaral _____ 15. May mga nagkalat na malaswa at mapangahas na mga babasahin sa kwarto ng kuya mo. Ano ang gagawin mo? A. Punitin at sunugin B. Itapon mo sa basurahan C. Itago mo sa iyong kuwarto D. Isumbong mo siya sa nanay mo 2|P age

Worksheet Image

_____ 16. May napanood kang balita sa telebisyon na may kinalaman sa masamang gawain ng kapitbahay ninyo. Ano ang nararapat mong gawin? A. Tumahimik na lamang B. Sabihin sa mga kaibigan mo C. Ipagbigay-alam sa mga pulis D. Isumbong sa nakababatang kapatid _____ 17. Alin sa sumusunod na mga balita ang may mabuting naidudulot sa atin? A. May parating na bagyo sa susunod na linggo. B. Nasagasaan ang batang lalaking biglang tumawid sa harap ng paaralan. C. Nanalo ng labinlimang Gold Medal ang Pilipinas sa International Olympics. D. Nalagdaan na ang batas sa pagpapataw ng “lethal injection” sa mga bilanggo. _____ 18. Lahat ng mga gawaing ito ay nagpapakita ng mapanuring pag-iisip ng isang bata maliban sa isa. Alin dito? A. Nagbabasa ng isang balitang tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. B. Naisasagawa ang sunud-sunod na pamantayan sa pagbabasa ng balita. C. Naipaliliwanag nang maayos at tama ang mga nabasang balita sa pahayagan. D. Binabasa ang lahat ng balita sa pahayagan kahit masama ang epekto nito sa kanyang buhay. _____ 19. Ang iyong kapatid ay mahilig maglaro ng Mobile Legend. Ano ang maipapayo mo bilang nakatatandang kapatid? A. Paglaruin na lang ng bahay-bahayan. B. Maglaro lang kung walang nakakakita sa kanya. C. Hindi dapat naglalaro ang batang tulad niya ng Mobile Legend. D. Iwasan ang masyadong pagbababad dito dahil nakakasama sa kalusugan niya. _____ 20. Alin ang tamang paggamit ng mga pahayagan, magasin at iba pang babasahin? A. Gawing pamandong kapag umuulan. B. Magbasa lang kapag walang ginagawa. C. Magsaliksik dito tungkol sa takdang aralin. D. Gamiting dekorasyon sa silid-tanggapan ng bahay. Inihanda ni: Iniwasto: Pinagtibay: DOROTEO E. ACERET JR. BRIGIDA S. AGUSTIN MARY JOY R. DIBABAO Teacher III Master Teacher I Officer-in-charge 3|P age

Worksheet Image