1st Summative Test in EsP 5 Quarter 1.docx

Created 90 days ago
Pages
1
2
3

_____ 7. Ano ang pinakamabuting gawin kung may napanood kang malaswa sa inyong telebisyon? A. Ipikit ang mata B. Umalis ng bahay C. Takpan ang taenga D. Hambalusin ang telebisyon _____ 8. Ang kuya mo ay naghahanap ng trabaho at gusto mo siyang tulungan. Anong bahagi ng pahayagan mo siya ipapabasa? A. Classified ads C. Headlines B. Entertainment D. Opinion _____ 9. Alin ang isang magandang halimbawa ng mga babasahing dapat basahin ng isang batang tulad mo? A. dyaryo C. malaswang magasin B. komiks D. romance pocket book _____ 10. Nakita mo ang iyong kapatid na naglalaro ng bayolenteng “online games”. Ano ang gagawin mo? A. Isumbong siya sa pulis B. Makipaglaro ka sa kanya C. Hayaan lang ang kapatid na maglaro nito D. Sawayin at sabihin ang masamang maidudulot nito _____ 11. Bakit hindi nakabubuti ang panonood ng malaswang pelikula? A. Nakasasama ito sa kalusugan B. Nakakapagbigay ito ng sakit C. Nakakatuwa itong panoorin D. Nakakaimpluwensiya ito sa ating pag-iisip at pag-uugali _____ 12. May maidudulot bang kabutihan ang mapanuring pakikinig sa radyo o panood ng telebisyon? A. Opo C. Ewan ko po B. Wala po D. Hindi ko po alam _____ 13. May mga panoorin sa telebisyon at mga “site sa internet” na malalaswa at mapangahas. Paano mo ito maiiwasan? A. Manood ka nang palihim B. Manood ka pa rin kahit alam mong masama ito C. Kahit walang nakatingin sa iyo ay iwasan mong mapanood ang mga ito D. Tawagin mo ang nakatatandang kapatid upang may kasama kang manood _____ 14. May mga babasahin sa inyong tahanan na alam mong hindi mabuting basahin. Sa iyong pagsusuri, bakit alam mong nakasasama ito sa iyo? A. May malaswang nilalaman B. Maganda ang mababasa rito C. Mabuti ang impormasyong naiibigay D. Ginagawang sanggunian ito sa pag-aaral _____ 15. May mga nagkalat na malaswa at mapangahas na mga babasahin sa kwarto ng kuya mo. Ano ang gagawin mo? A. Punitin at sunugin B. Itapon mo sa basurahan C. Itago mo sa iyong kuwarto D. Isumbong mo siya sa nanay mo 2|P age

Worksheet Image

This workheet has not yet been reviewed