1 of 4
Bài này các con tập phát âm từng câu
Mẫu trả lời:
studio
TV guide
TV series