1 of 2

Không viết tắt

kitchen

Viết đầy đủ từ sang ô bên cạnh như mẫu

on

Viết đáp án sang ô bên cạnh như mẫu