1. Alin sa mga sumusunod ang hindi pangunahing pangangalilanga ng tao?

a. pagkain

b. tirahan

c. laruan